Kursplan för vårterminen 2007
ARBETSPLATSFÖRLAGD ARKITEKTUTBILDNINGAAH150
Education at Architecture Office

Antal poäng: 20. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Tomas Tägil, av utbildningsnämnd utsedd samordnare för arbetsplatsförlagd utbildning, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Kursen får påbörjas tidigast efter 20 poäng godkänd fördjupningsutbildning för årskurs 4 vid arkitektprogrammet vid LTH. Prestationsbedömning: Bedömning baseras på styrkt närvaro på överenskommen arbetsplats samt inlämnad uppsats/dokumentation. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursens poäng får ej räknas med i de 180 poäng som krävs för arkitektexamen. Samordnare för arbetsplatsförlagd arkitektutbildning kan rekommendera lämpliga arbetsplatser men det är studenten som slutligt ansvarar för att avtal om arbetsplatsförlagd utbildning träffas i varje enskilt fall.

Mål
Kursen i sin helhet syftar till att ge studenten en bild av arkitektens professionella förutsättningar och möjligheter inom den del av arbetslivet som vald organisation/arbetsplats representerar under realistiska förutsättningar och som svarar mot individens kapacitet och förmåga på aktuell plats. Förutom inblick och deltagande i det dagliga arbetet ska studenten också få möjlighet att resonera med professionellt verksamma personer som i rimlig omfattning också ska handleda och stödja studenten.

Innehåll
Kursen består av två delar enligt följande:

Arbetsplatsförlagd kursdel, 16 poäng
Mål: Kursdelen ska ge studenten en bild av arkitektens förutsättningar och möjligheter inom den del av arbetslivet som vald organisation representerar.
Innehåll: Studenten ska ges en insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer som en arkitekt ställs inför och vilka kunskaper detta fordrar. Kursen innebär en nära kontakt med minst en organisation som agerar inom ramen för arkitektverksamhet i en vidare bemärkelse och innebär även att studenten själv aktivt ska delta i det dagliga arbetets alla delar.
Den externa organisationen ska tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden. Handledaren ska avsätta nödvändig tid för att stödja studenten i hans/hennes arbete samt veckovis stämma av framsteg och arbetsuppgifter.
Studenten ansvarar själv för att kontakta och avtala om plats med extern organisation med stöd av samordnaren för arbetsplatsförlagd utbildning.
Examinationskrav: 16 veckors godkänd aktiv heltidsmedverkan hos vald extern organisation.

Teoretisk reflektion/uppsats, 4 poäng
Mål: Skapa en vidare förståelse för yrkeslivets möjligheter och begränsningar
Innehåll: Kursmomentet innebär att studenten ska skriva en teoretisk, reflekterande uppsats utifrån de erfarenheter som gjorts i samband med den arbetsplatsförlagda kursdelen. Uppsatsen kan skrivas i rapportform och kan behandla yrkeslivet och de personliga erfarenheterna såväl som projektspecifika reflektioner.
Examinationskrav: Godkänt teoretisk uppsats som presenteras i seminarieform. Seminarier sammankallas av samordnaren för arbetsplatsförlagd utbildning 2-4 gånger per år.

Litteratur
Litteratur kan väljas i samråd med samordnaren för arbetsplatsförlagd utbildning och den arbetsplats som är aktuell.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning.
Antal poäng: 16. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: 16 veckors godkänd aktiv heltidsmedverkan hos vald extern organisation. Delmomentet omfattar: Arbetsplatsförlagd utbildning som praktik på arkitektkontor eller annan arkitektrelevant arbetsplats.

Kod: 0207. Benämning: Uppsats.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd teoretisk uppsats som presenteras i seminarieform. Delmomentet omfattar: Studenten skriver en teoretisk, reflekterande uppsats utifrån de erfarenheter som gjorts i samband med den arbetsförlagda kursdelen. Uppsatsen kan skrivas i rapportform och kan behandla yrkeslivet och de personliga erfarenheterna såväl som projektspecifika reflexioner.