Kursplan för vårterminen 2007
ARKITEKTUR, BASKURS DAAH145
Architecture, Basic Course D

Antal poäng: 15. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Mats Hultman, docent Lars-Henrik Ståhl, universitetslektor Tomas Tägil, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AAH141 Arkitektur, Baskurs C. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, workshops, skriftliga uppgifter och portfölj. Godkänt resultat på tentamen eller motsvarande. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd övningsassistenttid och mediaundervisning. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen ges vårterminen 2007 och därefter vartannat år. Kursen är en av fyra baskurser i arkitektur under första och andra året.

Mål
Studenten ska lära sig grundläggande kunskaper och färdigheter i:

Innehåll
Kursens övningar fokuseras på stadens offentliga rum och dess användning. Huvudprojektet omfattar gestaltningen av en offentlig byggnad i ett offentligt stadsrum där studenten penetrerar byggnadens relation till plats och kontext samt byggnadens funktionella, konstruktiva och estetiskt/kulturella egenskaper. Kursen kan också innehåller moment kring tillgänglighet för personer med funktionshinder, färglära, bärverk och installationsteknik samt övningar i AutoCad, Illustrator, och Sketch Up. Kursen kan också behandla relationen mellan byggnad och landskap liksom tillämpningar i arkitekturrelaterade materialfrågor.

Litteratur
Kurskompendium i Arkitektur, baskurs D

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Delprov 1.
Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier och portfölj. Godkänt resultat på tentamen. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Delmomentet omfattar: Övningar kring stadens offentliga rum, tillgänglighet, konstruktiva bärverk, programbeskrivning och gestaltning av en offentlig byggnad. Övningar i programmen Illustrator, Photoshop och Sketchup.

Kod: 0203. Benämning: Workshop.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar. 80% närvaro på föreläsningar och schemalagd assistenttid. Delmomentet omfattar: Innehållet i workshopen bestäms år för år av respektive ateljé.

Kod: 0303. Benämning: Delprov 2.
Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier och portfölj. Godkänt resultat på tentamen. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Delmomentet omfattar: Genomförande av offentlig byggnad inklusive konstruktionsdetaljer och presentationer. Särskilda undervisningsmoment kring installationer, dator och material.