Kursplan för vårterminen 2007
ARKITEKTUR, BASKURS BAAH135
Architecture, Basic Course B

Antal poäng: 15. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Mats Hultman, docent Lars-Henrik Ståhl, universitetslektor Tomas Tägil, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, workshops, skriftliga uppgifter och portfölj. Godkänt resultat på tentamen eller motsvarande. 80 % närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Ges vartannat år för studenter i både första och andra årskurserna. Kursen är en av fyra baskurser i arkitektur under första och andra året. kursen ges nästa gång vt 2008.

Mål
Studenten skall lära sig grundläggande kunskaper och färdigheter vad gäller:

Innehåll
Från föregående termin (kurs AAH131) utvecklas studiet av bostaden och bostadskvarteret. Under terminen utförs en rad konkreta projekt inom temaområdet ”bostadens metamorfos och kontexter”. Två föreläsningsserier i ”Kultur/Bild” respektive ”Teknik för arkitekter” stödjer analysuppgifter och projekt. Vissa övningar betonar analys och värderingar av befintliga bostadsmiljöer samt problematiken kring om- och tillbyggnader.

Litteratur
Kurskompendium för Arkitektur B.

Poängsatta delmoment

Kod: 0102. Benämning: Delprov 1.
Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, workshops, skriftliga uppgifter. Godkända resultat på tentamen eller motsvarande. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Delmomentet omfattar: En bostadsgrupp projekteras med betoning på lägenhetsutformning och relation till närmiljö.

Kod: 0202. Benämning: Delprov 2.
Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, workshops, skriftliga uppgifter och portfölj. Godkända resultat på tentamen eller motsvarande. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Delmomentet omfattar: En specifik bostadstyp studeras närmare och tillämpningen sker i en projekteringsuppgift med betoning på om- och tillbyggnadsfrågor.

Kod: 0302. Benämning: Workshop.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar. 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd assistenttid. Delmomentet omfattar: Ateljégemensam workshop med särskild inriktning på färg och bild.