lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kursplaner vårterminen 2007

AAH135 html pdf Arkitektur, baskurs B
AAH145 html pdf Arkitektur, baskurs D
AAH150 html pdf Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning
AAK161 html pdf Studio: Stadsrum – husrum
AAK167 html pdf Arkitektur och samhälle: Stadsrum-husrum 2
AAM010 html pdf Miljöpsykologi
AAM030 html pdf Ljus och färg
AAM045 html pdf Ljus och färg i ett miljöpsykologiskt perspektiv
AAU012 html pdf Kök under arbete
AAU031 html pdf Arkitektur i extrema miljöer: Systemtänkande och den svarta lådan
AAU193 html pdf Arkitektur i extrema miljöer: STAR Design II
AAU245 html pdf Arkitektur i extrema miljöer (Artefakter som verklighetsbeskrivning)
AAU270 html pdf Arkitektur i extrema miljöer: Den universella staden
ABA002 html pdf Urbant klimat och hållbar utveckling av byggd miljö
ABA600 html pdf Internationellt hållbart byggande
ABF061 html pdf Arkitektur för ingenjörer
ABF115 html pdf Skandinaviskt stadsbyggande
ABK100 html pdf Energihushållning i byggnader
ABK606 html pdf Installationsteknik
ABV015 html pdf Natursten i byggandet
ABV065 html pdf Bebyggelsevård: Modernismens byggnader
ABV081 html pdf Studio: Restaurering och ombyggnad
ABV610 html pdf Arkitektur- och byggteknikhistoria
ADP131 html pdf Digital visualisering och presentation
ADP141 html pdf Projekteringsledning
ADP600 html pdf Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer
AEB020 html pdf Solel – grundkurs i solcellsteknik
AFO025 html pdf Presentationsteknik och portfölj
AFO061 html pdf Estetik I
AFO106 html pdf Studio: Från scenografi till arkitektur
AFO120 html pdf Laboratorium för spatiala experiment (Kreativ Tävling, teori och applicering)
AFO125 html pdf Laboratorium för spatiala experiment (Nutida designprocesser inom arkitektur)
AFO150 html pdf Foto och videoteknik: Den fotografiska bilden som redskap
AFO160 html pdf Produktsemiotik
AFO205 html pdf Tillämpad estetik, visuella metamorfoser, del II
AFO225 html pdf Tillämpad estetik, visuella strukturer, del II
AFO245 html pdf Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II
AFO260 html pdf Internationell workshop I
AFO265 html pdf Internationell Workshop 2
AFO280 html pdf Integrerad design; Konstruktion - Arkitektur
AHI070 html pdf Arkitekturhistoria III – Den historiska arkitekturens estetik
ASB041 html pdf Stadsbyggnadsrätt
ASB060 html pdf Stadsförnyelse
ASB111 html pdf Stadsbyggnad: Landskap och trädgård
ASB121 html pdf Stadsbyggnad: Det nya stadslandskapet
ATE010 html pdf Arkitekturteori A
ATE020 html pdf Arkitekturteori B
BLT015 html pdf Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin
EDA027 html pdf Algoritmer och datastrukturer
EDA031 html pdf C++ - programmering
EDA046 html pdf Spelmotorteknologi
EDA050 html pdf Operativsystem
EDA055 html pdf Operativsystem med projekt
EDA095 html pdf Nätverksprogrammering
EDA101 html pdf Avancerade renderingsmetoder
EDA115 html pdf Algoritmimplementering
EDA116 html pdf Algoritmimplementering – projekt på multiprocessorer
EDA132 html pdf Tillämpad artificiell intelligens
EDA145 html pdf Programspråksteori
EDA150 html pdf C-programmering
EDA160 html pdf Kommunicerande processer
EDA180 html pdf Kompilatorteknik
EDA190 html pdf Datamekatronik
EDA340 html pdf Constraint-programmering
EDA380 html pdf Konstruktion av inbyggda system
EDA501 html pdf Programmering
EDA616 html pdf Programmering i Java
EDA625 html pdf Säkerhet
EDA636 html pdf Databaser
EDI021 html pdf Digitala projekt
EDI022 html pdf Digitala projekt, större kurs
EDI075 html pdf Matematisk kryptologi
EDI615 html pdf Tekniska gränssnitt
EDT081 html pdf Datorsystemkonstruktion
EEM007 html pdf Mätteknik
EEM031 html pdf Sensorteknik
EEM035 html pdf Ingenjörsutsikter och insikter
EEM045 html pdf Sensorer
EEM050 html pdf Mikrosensorer
EEM060 html pdf EMC, störningar och störningsbegränsning
EIE050 html pdf Elmaskinkonstruktion
EIE061 html pdf Projekt i industriell elektroteknik och automation
EIE070 html pdf Mekatronik
EIE075 html pdf Mekatronik, fortsättningskurs
EIT010 html pdf Digitala transmissionsmetoder
EIT025 html pdf Datoraritmetik
EIT031 html pdf Webb-intelligens
EIT050 html pdf Digitala bilder – kompression
EIT060 html pdf Datasäkerhet
EIT070 html pdf Datorteknik
EIT080 html pdf Informationsteori
EIT100 html pdf Informationsöverföring
EIT140 html pdf OFDM för bredbandskommunikation
EIT150 html pdf Internet inuti
ESS030 html pdf Komponentfysik
ESS040 html pdf Digital signalbehandling
ESS081 html pdf Ingenjörsmässig analys
ETE022 html pdf Elektronik
ETE100 html pdf Antennteknik
ETI015 html pdf Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs
ETI022 html pdf Analoga projekt
ETI031 html pdf Radio
ETI041 html pdf Radioprojekt
ETI051 html pdf Radiosystem
ETI085 html pdf Kanalmodellering för trådlös kommunikation
ETI121 html pdf Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs
ETI135 html pdf Avancerad digital IC-konstruktion
ETI160 html pdf Medicinsk signalbehandling
ETI170 html pdf Integrerad radioelektronik
ETI190 html pdf Elektronik
ETI200 html pdf Konstruktion av system på kisel
ETI250 html pdf Elektroteknik: möjligheter och begränsningar
ETI265 html pdf Signalbehandling i multimedia
ETI270 html pdf Digital signalbehandling i audio/video
ETI280 html pdf Immaterialrätt
ETI290 html pdf Avancerad analog design
ETS061 html pdf Simulering
ETS065 html pdf Köteori
ETS075 html pdf Kösystem
ETS110 html pdf Internetprotokoll
ETS141 html pdf Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling
ETS160 html pdf Metodik för programvaruutveckling
ETS170 html pdf Kravhantering
ETS190 html pdf Avancerad telekommunikation
ETS200 html pdf Programvarutestning
ETS302 html pdf Datorkommunikation
ETS312 html pdf Projekt för utveckling av stora system
ETS605 html pdf Teleteknik inom spårtrafiken
ETT062 html pdf Bandspridningsteknik
ETT080 html pdf Signaler och kommunikation
FAF024 html pdf Grundläggande fysik
FAF035 html pdf Tillämpad atomfysik
FAF052 html pdf Projekt nanoingenjör
FAF062 html pdf Fysik
FAF071 html pdf Icke-linjär optik
FAF073 html pdf Laserfysik
FAF080 html pdf Atom- och molekylspektroskopi
FAF085 html pdf Svepspetsmikroskopi
FAF130 html pdf Radon och inomhusluft
FAF150 html pdf Medicinsk optik
FAF220 html pdf Fysik
FAF240 html pdf Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi
FAF260 html pdf Tillämpad vågrörelselära
FAF280 html pdf Experimentell fysik
FAF603 html pdf Fysik
FAF604 html pdf Fysik
FBR012 html pdf Grundläggande förbränning
FBR024 html pdf Laserbaserad förbränningsdiagnostik
FFF042 html pdf Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter
FFF155 html pdf Nanovetenskapliga tankeverktyg
FFF160 html pdf Nanoelektronik
FFF165 html pdf Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar
FHL025 html pdf Projekt i hållfasthetslära
FHL034 html pdf Dimensioneringsproblem, fortsättningskurs
FHL055 html pdf Teknisk mekanik
FHL064 html pdf Finita elementmetoden, fortsättningskurs
FHL090 html pdf Brottmekanik, fortsättningskurs
FHL110 html pdf Biomekanik
FKF021 html pdf Kärnfysik, fördjupningskurs
FKF050 html pdf Elementarpartikelfysik
FKF065 html pdf Acceleratorbaserade analysmetoder
FKF070 html pdf Modern subatomär fysik
FKF075 html pdf Atmosfärsfysik och -kemi
FKF100 html pdf Miljömätteknik
FKM031 html pdf Högtemperaturmaterial, fortsättningskurs
FKM050 html pdf Material
FKM060 html pdf Materialteknik
FKM065 html pdf Projekt - materialteknik
FKM070 html pdf Avancerad materialteknologi
FMA021 html pdf Kontinuerliga system
FMA022 html pdf Kontinuerliga system, allmän kurs
FMA023 html pdf Kontinuerliga system, projektdel
FMA036 html pdf Linjär analys
FMA062 html pdf Tillämpad matematik
FMA091 html pdf Diskret matematik
FMA111 html pdf Matematiska strukturer
FMA115 html pdf Datoralgebra
FMA120 html pdf Matristeori
FMA125 html pdf Matristeori, projektdel
FMA130 html pdf Analytiska funktioner
FMA190 html pdf Algebra
FMA200 html pdf Variationskalkyl
FMA240 html pdf Linjär och kombinatorisk optimering
FMA270 html pdf Datorseende
FMA272 html pdf Datorseende, projektdel
FMA420 html pdf Linjär algebra
FMA430 html pdf Flerdimensionell analys
FMA435 html pdf Flerdimensionell analys med vektoranalys
FMA656 html pdf Matematik, linjär algebra
FME012 html pdf Mekanik, grundkurs
FME052 html pdf Mekanik, allmän kurs
FME090 html pdf Mekanik, grundkurs
FMF032 html pdf Kvantmekanik, fortsättningskurs, projekt
FMF033 html pdf Kvantmekanik, fortsättningskurs
FMF061 html pdf Relativitetsteori
FMF111 html pdf Astrofysik
FMF150 html pdf Termodynamik och statistisk fysik
FMI040 html pdf Energisystemanalys; Förnybara energikällor
FMI065 html pdf Miljö och management
FMI070 html pdf Internationell miljövård, tematisk kurs
FMI085 html pdf Miljösystemanalys; Miljökonsekvensbeskrivning
FMI100 html pdf Teknisk miljövetenskap
FMI110 html pdf Miljövård; Miljöledning och miljörevision
FMI640 html pdf Miljövetenskap
FMN011 html pdf Numerisk analys
FMN041 html pdf Numeriska metoder inom fysik och teknik
FMN050 html pdf Numerisk analys
FMN081 html pdf Mekanikens numeriska metoder
FMN110 html pdf Numeriska metoder i flerkroppsdynamik
FMN140 html pdf Beräkningsprogrammering
FMS012 html pdf Matematisk statistik, allmän kurs
FMS032 html pdf Matematisk statistik, allmän kurs
FMS035 html pdf Matematisk statistik, allmän kurs
FMS045 html pdf Stationära stokastiska processer
FMS047 html pdf Stationära stokastiska processer, projektdel
FMS051 html pdf Matematisk statistik, tidsserieanalys
FMS065 html pdf Statistiska metoder för säkerhetsanalys
FMS161 html pdf Finansiell statistik
FMS170 html pdf Prissättning av derivattillgångar
FMS180 html pdf Markovprocesser
FMS210 html pdf Kemometri
FRT010 html pdf Reglerteknik, allmän kurs
FRT020 html pdf Digital reglering
FRT041 html pdf Systemidentifiering
FRT075 html pdf Olinjär reglering och servosystem
FRT090 html pdf Projekt i reglerteknik
FRT095 html pdf Matematisk modellering, fortsättningskurs
FRT110 html pdf Systemteknik
FRT130 html pdf Reglerteori
FRT602 html pdf Styr- och reglerteknik
IDE015 html pdf Inspirationskurs i industridesign, del 2:2
IDE025 html pdf Glasdesign
IDE051 html pdf Projekt i teknisk design
IDE097 html pdf Industridesignprojekt II
IDE100 html pdf Yrkespraktik
IDE142 html pdf Avancerad 2D-modellering
IDE165 html pdf Industridesignerns yrkesredskap, del 2:2
IDE175 html pdf 3 D - Modellering II
IDE180 html pdf Designerns yrkesredskap
KAK050 html pdf Kromatografisk analys
KAK070 html pdf Kromatografisk bioanalys
KAT031 html pdf Kemisk apparatteknik, separationsprocesser
KAT061 html pdf Processimulering
KAT080 html pdf Partikelteknologi
KBK011 html pdf Biokemi
KBK041 html pdf Genteknik
KBK075 html pdf Bioinformatik
KBT042 html pdf Bioteknik, projektering
KBT080 html pdf Miljöbioteknik
KBT115 html pdf Bioprocessteknik
KET030 html pdf Energiteknik
KET050 html pdf Projektering
KFK090 html pdf Molekylär växelverkan och dynamik
KFK095 html pdf Molekylspektroskopi
KII010 html pdf Industriellt miljöarbete
KIM015 html pdf Immunteknologi
KKK000 html pdf Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen
KKK080 html pdf Förståelse och lärande
KLG031 html pdf Läkemedelsformulering, projekt
KLG085 html pdf Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem
KLT031 html pdf Integrerat livsmedelsprojekt
KLT051 html pdf Mejeriteknologi
KMB040 html pdf Metabolic engineering
KMB050 html pdf Molekylär cellbiologi
KMB060 html pdf Mikrobiologi
KNL026 html pdf Fysiologi
KNL031 html pdf Human nutrition – functional foods
KOK012 html pdf Organisk kemi, allmän kurs
KOK032 html pdf Miljökemi
KOK100 html pdf Projektkurs i läkemedelskemi
KOO022 html pdf Oorganisk kemi
KOO052 html pdf Material- och polymerteknologi
KOO070 html pdf Allmän kemi
KOO080 html pdf Inledande kemi
KOO090 html pdf Vatten- och atmosfärskemi
KOO095 html pdf Funktionella material
KPO010 html pdf Polymerfysik
KPO021 html pdf Polymera material, projekt
KTE055 html pdf Katalys, utvidgad kurs
KTE131 html pdf Processriskanalys
KTE190 html pdf Biogeokemisk modellering
KTM013 html pdf Teknisk mekanik
KTM040 html pdf Teknisk modellering II
MAM026 html pdf Arbetsorganisation
MAM070 html pdf Arbete – människa – teknik
MAM085 html pdf Ergonomi
MAM101 html pdf Virtual Reality i teori och praktik
MAM120 html pdf Användbarhetsutvärdering
MAM203 html pdf Arbete – människa – teknik, grundkurs
MAM670 html pdf Företagsförlagd praktik
MIE080 html pdf Automation
MIE090 html pdf Automation för komplexa system
MIO012 html pdf Industriell ekonomi, allmän kurs
MIO015 html pdf Industriell management
MIO022 html pdf Företagsorganisation
MIO030 html pdf Material- och produktionsstyrning
MIO035 html pdf Tillämpad affärsanalys
MIO040 html pdf Industriell ekonomi, fortsättningskurs
MIO051 html pdf Produktionsledning
MIO060 html pdf Kvalitets- och underhållsstyrning
MIO071 html pdf Ekonomi och handel
MIO090 html pdf Teknologistrategier
MIO150 html pdf Affärsmarknadsföring
MIO310 html pdf Optimering och simulering
MIO331 html pdf Styrning av produktionssystem och materialflöden
MME022 html pdf Tribologi
MME080 html pdf Transmissioner, dynamik
MMH646 html pdf 3D-modellering
MMK040 html pdf Utvecklingsmetodik
MMK050 html pdf Hydraulik och pneumatik
MMK070 html pdf Design i företag
MMK075 html pdf Design management och teknisk framsyn
MMK097 html pdf Konstruktionsteknik från teknisk design perspektiv
MMK121 html pdf Datorbaserad produktmodellering och -simulering
MMK122 html pdf Datorbaserad produktmodellering
MMK126 html pdf Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen
MMK150 html pdf Projekt - Maskinkonstruktion
MMT015 html pdf Material- och metodval
MMT045 html pdf Tillverkningssystem
MMT160 html pdf CAD/CAM/CAE
MMT186 html pdf Tillverkningsmetoder
MMT195 html pdf Kretsloppsteknologi
MMT200 html pdf Konstruktion av mobila robotar
MMT220 html pdf Skärande bearbetning, fortsättningskurs
MMV025 html pdf Strömningslära, fortsättningskurs
MMV031 html pdf Värmeöverföring
MMV050 html pdf Termodynamik och strömningslära
MMV211 html pdf Strömningslära
MTT021 html pdf Materialhantering
MTT045 html pdf Internationell distributionsteknik
MTT070 html pdf Internationellt projekt – exportteknik
MTT091 html pdf Materialhantering
MTT095 html pdf Materialhantering och arbetsorganisation, projekt
MTT105 html pdf Logistik
MTT115 html pdf Industriellt inköp
MTT215 html pdf Förpackningslogistik
MTT225 html pdf Modellering av förpackningssystem
MVK093 html pdf Förbränningsmotorns grunder
MVK106 html pdf Avancerad förbränningsmotorteknik
MVK110 html pdf Projekt – energiomvandling
MVK115 html pdf Projekt - energiteknik
MVK120 html pdf Projekt – energihushållning
MVK135 html pdf Turbulent förbränning
MVK150 html pdf Tillämpad numerisk strömningsmekanik
MVK160 html pdf Värme- och massöverföring
MVK170 html pdf Tillämpad termodynamik
MVK340 html pdf Energi och miljö
TBT020 html pdf Teknisk bastermin
TEK010 html pdf Terrester ekologi
TEK012 html pdf Genetik och mikrobiologi
TEK017 html pdf Humanfysiologi
TEK050 html pdf Beskattningsrätt I
TEK055 html pdf Design management I
TEK095 html pdf Ekotoxikologi 1
TEK097 html pdf Ekotoxikologi 2
TEK103 html pdf Finansiell ekonomi, avancerad kurs
TEK105 html pdf Biologisk miljöövervakning
TEK110 html pdf Empirisk finansiell ekonomi
TEK116 html pdf Mikroekonomi för tekniker
TEK135 html pdf Mikroekonomisk teori
TEK137 html pdf Mikroekonomisk teori - allmän jämvikt
TEK140 html pdf Industriell organisation
TEK151 html pdf Eukaryot molekylär genetik
TEK153 html pdf Immunologi
TEK157 html pdf Farmakologi
TEK159 html pdf Virologi
TEK177 html pdf Ytfysik
TEK180 html pdf Värdering och hantering av finansiell risk
TEK190 html pdf Ekonometri
TEK210 html pdf Kognition
TEK230 html pdf Algoritmer i geografisk informationsbehandling
TEK240 html pdf Geografisk informationsbehandling via internet
TEK255 html pdf Miljörätt
TEK265 html pdf Experimentell biofysik
TEK285 html pdf Kemi – från allmän kemi till livets molekyler
TEK287 html pdf Biokemi
TEK292 html pdf Biologiska system
TMA010 html pdf Teknologi, strategi och struktur
TMA035 html pdf Projektledarskap
TMA041 html pdf Teamwork och ledarskap 1
TMA045 html pdf Marknadsdriven produktutveckling
TNS120 html pdf Funktionshinder – universal design
TNX006 html pdf Medicin för tekniker
TNX011 html pdf Juridik för tekniker
TNX015 html pdf Svenska för tekniker
TNX020 html pdf Engelska för tekniker
TNX031 html pdf Franska för tekniker; språk, kultur och samhällsliv, 1–5 poäng
TNX035 html pdf Samhällsekonomi för tekniker
TNX071 html pdf Statistik med beslutsteori
TNX153 html pdf Rehabiliteringsteknik och design
TNX170 html pdf Entreprenörskap och affärsutveckling
TNX185 html pdf Spanska för tekniker; språk, kultur och samhällsliv, 6–10 poäng
VBE041 html pdf Byggledning
VBE051 html pdf Byggprocessen
VBE601 html pdf Byggnadsekonomi
VBE605 html pdf Projektkurs
VBF017 html pdf Husbyggnads- och installationsteknik
VBF045 html pdf Byggnadsteknik - komplexa byggnader
VBF055 html pdf Byggnadsfysik och klimatsystem
VBK013 html pdf Konstruktionsteknik
VBK032 html pdf Träbyggnadsteknik
VBK041 html pdf Brobyggnadsteknik
VBK055 html pdf Konstruktionsteknik - byggsystem
VBK063 html pdf CAD-teknik och informationshantering
VBM011 html pdf Byggnadsmaterial
VBM012 html pdf Byggnadsmaterial
VBM031 html pdf Betong i livscykelperspektiv
VBM050 html pdf Skadeanalys
VBR033 html pdf Branddynamik
VBR171 html pdf Riskhanteringsprocessen
VBR180 html pdf Riskanalysmetoder
VBR190 html pdf Tillämpad säkerhet inom processindustrin
VBR200 html pdf Simulering av rumsbrand (CFD)
VBR230 html pdf Konsekvensberäkningar
VBR240 html pdf Brandmannautbildning
VFR035 html pdf Bostadsrätt
VFR065 html pdf Fastighetsrättsliga avtal
VFR071 html pdf Internationell fastighetsrätt
VFR081 html pdf Fastighetsföretagande och Facility Management
VFR180 html pdf Speciell fastighetsrätt
VFT025 html pdf Fastighetsinformationsteknik
VFT032 html pdf Geografiska informationssystem och landskapsprocesser
VFT043 html pdf Fastighetsvärdering
VFT085 html pdf Fastighetsteknik
VFT181 html pdf Fastighetsvetenskapliga seminarier
VGM021 html pdf Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs
VGM630 html pdf Geomatik, introduktion
VGT601 html pdf Geokonstruktion
VSM010 html pdf Mekanik
VSM032 html pdf Programutveckling för tekniska tillämpningar
VSM045 html pdf Teknisk - vetenskapliga beräkningar
VSM051 html pdf Strukturdynamik
VSM101 html pdf Mekanik
VSM141 html pdf Byggnadsmekanik
VTA060 html pdf Strukturakustik
VTA070 html pdf Akustisk planering
VTG040 html pdf Geoteknologi
VTG060 html pdf Teknisk geologi
VTT071 html pdf Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs
VTT091 html pdf Mark och miljö
VTT121 html pdf Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik, fortsättningskurs 3
VTT151 html pdf Trafikprojekt i tätort
VTT622 html pdf Signalteknik, trafikstyrning och kapacitet
VVB061 html pdf Samhälls- och transportekonomi
VVB071 html pdf Vägbyggnadsteknik
VVB081 html pdf Drift och underhåll av vägar
VVB090 html pdf Infrastruktursystem
VVB095 html pdf Infrastruktursystem - gator och trafik
VVB100 html pdf Infrastruktursystem - vatten och avlopp
VVB605 html pdf Projektledning
VVB611 html pdf Infrastruktursystem
VVB626 html pdf Järnvägsteknik, fortsättningskurs
VVB645 html pdf Järnväg i ett europeiskt perspektiv
VVB671 html pdf Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik
VVR040 html pdf Kusthydraulik
VVR090 html pdf Hydromekanik
VVR130 html pdf Internationella vattenfrågor
VVR170 html pdf Flodrestaurering
VVR176 html pdf Strömning i naturliga vatten