Kursplan för läsåret 2007/2008
FÖRETAGSEKONOMI MED LIVSMEDELSINRIKTNINGYTHA25
Business Administration Survey

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202 och YTH202. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Nils-Bo Nilsson, nils-bo.nilsson@food.lth.se och Erik Bergman, erik.bergman@hotcalc.se, YTH. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter under företagsspelet, en inlämningsuppgift efter spelet samt en skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 3.

Syfte
Kursen syftar till

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens inledning behandlar översiktligt sambanden mellan resultat och finansiell ställning i ett varu- och tjänsteföretag. Tillflödena till företagets balans- och resultaträkningar studeras och diskuteras med fokusering på företagets operativa och finansiella nyckeltal. Intäkts- och kostnadsstrukturer analyseras som underlag för beräkning av lönsamhet, soliditet samt nollpunktsomsättning och säkerhetsmarginaler.

Föreläsningarna stöds av företagsekonomiska laborationer via simuleringar i ett företagsspel. På så sätt ges studenterna möjlighet att direkt tillämpa kursens teoretiska moment i en virtuell verklighet, vilket ger dem en ökad förståelse för ämnet samt en förberedelse inför sin framtida yrkesutövning.

Efter halva kurstiden behandlas modeller och metoder för investeringsbedömning utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv genom övningar i långsiktig lönsamhetsplanering med exempel från olika investeringssituationer.

Kursen avslutas med en genomgång av lagstiftningens krav på årsredovisningens innehåll samt beräkning av dess lönsamhets- och soliditetstal, varefter studenterna förbereder och presenterar sin rapport till en simulerad bolagsstämma med en analys av sitt (spel-) företags framgångar och motgångar under kurstiden, varvid de moment, som behandlats under kursen, redovisas i en kommenterande variansanalys.

Litteratur
Carlsson, M.:Ekonomi för icke-ekonomer. Liberekonomi 2002.ISBN:47-06283-5

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Inlämningsuppgifter: nyckeltal.
Antal Högskolepoäng: 0,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifterna består i att löpande under kursens gång beräkna diverse aktuella nyckeltal för det nyss gångna (spel-) kvartalet i kursens företagsspel.

Kod: 0208. Benämning: Inlämningsuppgift: rapport.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgiften består av upprättandet av en rapport (PM) i form av en styrelserapport med analys och kommentarer till avvikelser mellan budget och utfall i det egna (spel-) företaget i kursens företagsspel.

Kod: 0308. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Den skriftliga tentamen består av frågor rörande kalkylering, beräkning av nyckeltal samt redovisning av inhämtade kunskaper i övrigt från föreläsningar och litteratur.