Kursplan för läsåret 2007/2008
NÄRINGSLÄRA IYTHA20
Nutrition I

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202 och YTH202. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Yvonne Granfeldt, Yvonne.Granfeldt@food.lth.se, YTH. Förutsatta förkunskaper: YTHA05 Livsmedelskemi I och YTHA15 Livsmedelskemi II. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, kostregistrering, inlämningsuppgifter.

Syfte
Syftet med kursen är att beskriva hur olika näringsämnen digereras, absorberas och metaboliseras i kroppen och hur de påverkar vår hälsa. Kursen ska ge koppling till näringsinnehållet i mat och livsmedel, så att det är tydligt vilka näringsämnen som ingår i olika livsmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Innehåll
Mag-tarmkanalen

Digestion, absorption och metabilisering av kroppens huvudkomponenter, kolhydrater, fett och protein.

Näringsmässig kvalitet vad gäller kolhydrater, fett och protein

Vatten: mängd, fördelning och funktion i kroppen.

Vitaminer och mineraler: definition och indelning

Näringsinnehåll i olika livsmedel

Näringsvärdesförändringar vid livsmedelshantering

Alkohol: absorption och metabolism

Kost och hälsa i Sverigen och värden, kort överblick

Svenska näringsrekommendationer

Näringsvärdesberäkningar

Litteratur
Abrahamsson L et al: Näringslära för högskolan. Liber AB 2006, ISBN: 91-47-05355-0