Kursplan för läsåret 2007/2008
LIVSMEDELSKEMI I - VATTEN I MAT OCH DRYCKYTHA05
Food Chemistry I - Water in Food

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202 och YTH202. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Bo Furugren, Bo.Furugren@food.lth.se, YTH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationer, gruppövningar i kemi, inlämningsuppgift i matematik, studiebesök, basgruppsmöten. Övrigt: Under kursen anordnade gruppövningar i kemi och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.

Syfte
Att introducera livsmedel, ge grundläggande kunskap i kemi samt kunskap om vatten, vattenlösningar och vattens egenskaper i livsmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Innehåll
Kursen introducerar livsmedel och vad dessa innehåller i stora drag och ger kemiska grunder för livsmedelskemin i allmänhet och vatten i livsmedel i synnerhet: Vatten som kemiskt ämne, struktur, polaritet, bindningar inom och mellan molekyler, aggregationstillstånd. Vattenlösningar, saltlösningar, molekyllösningar, lösningars egenskaper. Vatten i livsmedel, absorption, kapillaritet, osmos, geler, vattenhalt, vattenaktivitet, frysning, insaltning, insockring. Vattnets joner och pH, substansmängd, koncentration, syror och baser, enkla syra-basreaktioner, titrering.Vatten som livsmedel. Syror i livsmedel. Förekomst och egenskaper. pKa-värde.Vatten och andra ämnen i drycker. Destillation. Halt-, koncentrations- och mängdberäkningar. Kursen innehåller också moment inom kommunikation. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, räkneövningar, laborationer samt PBL med basgruppsmöten.

Litteratur
Furugren, B: Kompendium i livsmedelskemi och matkunskap (avsnitten t.o.m. vatten).
Nilsson, H: Kompendium i kommunikation.