Kursplan för läsåret 2007/2008
INTERNATIONELL SOMMARFORSKARSKOLA I VATTENRESURSLÄRAVVRF05
International Summer Water Resources Research School

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: W3. Kursansvarig: Rolf Larsson, rolf.larsson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förkunskapskrav: 90 hp godkända för civilingenjörsexamen i ekosystemteknik, inklusive VVR110. Kan ställas in: Vid mindre än 4 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet samt intervju. Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska seminarier inför och efter projektarbetet, skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete vid Xiamen University, Kina. Övrigt: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid. Hemsida: http://aqua.tvrl.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge förmåga att arbeta i en multikulturell projektgrupp i en främmande miljö, samt att ge fördjupad kunskap om miljö- och vattenrelaterade frågor inom ramen för ett självständigt arbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är en sommarkurs som ges vid Xiamen University i Kina. Inom kursen genomförs ett projekt i en grupp tillsammans med kinesiska studenter. Projektet utgår från aktuell forskning vid Xiamen University och kan exempelvis beröra marinekologi, marinbiogeokemi, vattenresursteknik eller VA-teknik.

Inför avresan genomförs två obligatoriska seminarier om Kina, samt ett om gruppdynamik med syfte att förbereda studenterna för perioden i Kina. Efter hemkomsten redovisas projekten och erfarenheterna vid obligatoriska seminarier på LTH:

Litteratur
Kurslitteratur och de övriga läromedel som ska användas fastställs av handledaren med hänsyn till karaktär.