Kursplan för läsåret 2007/2008
PLANERINGS- OCH PROJEKTERINGSMETODIK AV JÄRNVÄGSANLÄGGNINGARVVBF01
Railway Planning and Design Methodology

Antal högskolepoäng: 23. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Åsa Knutson, asa.knutson@tft.lth.se och Stellan Jönsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: Banteknik för ingenjörer (VVB662), Signalteknik, trafikstyrning och kapacitet (VTT621), Teleteknik inom spårtrafiken (ETS605), Elteknik – elektrisk spårtrafik (EIE631). Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten. Godkänd skriftlig examen. Som slutbetyg erhålls det viktade medelvärdet av projektarbete och skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna ska förstå och kunna tillämpa planerings- och projekteringsprocess för spårbunden trafik. De ska också ha förståelse för den nedbrytningsprocess som finns på järnvägsanläggningen till följd av trafiken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår följande moment:

Litteratur
Kurspärmar, Järnvägsskolan

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Del 1.
Antal Högskolepoäng: 8. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Kod: 0207. Benämning: Del 2.
Antal Högskolepoäng: 8. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Kod: 0307. Benämning: Del 3.
Antal Högskolepoäng: 7. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.