Kursplan för läsåret 2007/2008
BANTEKNIK FÖR INGENJÖRERVVB662
Track and Permanent Way for Engineers

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Åsa Knutsson, asa.knutson@tft.lth.se och Stellan Jönsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkänd enskild teknisk rapport som redovisar resultatet av ett geometriskt dimensioneringsproblem. Övrigt: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom det bantekniska området på både system- och komponentnivå. Kursen syftar också till att ge insikt i bantekniska problemställningar i de olika faserna, projektering, byggnation och vidmakthållande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för bantekniska anläggningars konstruktion, utformning och funktion

Kunna redogöra för de krafter som uppstår i ett järnvägsspår samt förstå hur dessa uppkommer och hanteras

Kunna redogöra för på vilket sätt och efter vilka principer bantekniska anläggningar sköts och underhålls samt förstå vikten av ett väl fungerande underhåll.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för spårgeometriska grundbegrepp samt kunna tillämpa och dimensionera geometrin efter dessa normer och regler

Kunna genomföra en matematisk optimering av spårlinjen

Redovisa lösningen av ett geometriskt dimensioneringsproblem i en teknisk rapport

Innehåll
Kursen innehåller omfattande moment kring banans över- och underbyggnad, ingående delar samt hur dessa samverkar i ett system.

Spårets geometri och kontroll av spårets geometriska läge behandlas också ingående där fokus läggs på vad som kännetecknar en ”god” geometri.

De olika faserna projektering, byggnation och vidmakthållande belyses. Ett särskilt intresse visas för drift- och underhåll av bantekniska anläggningar, där även de maskiner och redskap som användes för underhållsåtgärder kommer att behandlas.

För att ge en allsidig bild av det totala järnvägssystemet belyses även snittytorna mellan banteknik och angränsande teknikområden (el, signal och tele).

Inlärningen kommer att ske både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med praktiska övningar i Banskolans övningsanläggningar.

Litteratur
Järnvägsskolans kurspärm ”Banteknik för ingenjörer”.
Corshammar, Pelle: Perfect Track