Kursplan för läsåret 2007/2008
VÄGKONSTRUKTION OCH PRODUKTIONSPLANERINGVVB630
Road Construction and Production Planning

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVA25. Obligatorisk för: IBYV2. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förutsatta förkunskaper: VVB620. Prestationsbedömning: Examinationen sker både i grupp och individuellt. Gruppexaminationen är baserad på skriftligt presentation av inlämningsuppgifter. Den individuella examinationen sker skriftligt i slutet av kursen med både teori och räkneuppgifter. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom produktionsteknik för väg- och gatubyggnad. Efter genomgång av kursen skall studenten ha kunskaper om hur planering och genomförande av olika väg- och gatuprojekt fungerar och hur olika intressenter påverkar processen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förklara och använda grundläggande begrepp inom geoteknik och vägbyggnad

Beskriva skillnaden mellan olika entreprenadformer och upphandlingar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Tillämpa kunskaper i geoteknik för olika anläggningsprojekt.

Utföra produktionsplaner, tid- och resursplaner för olika vägobjekt och utför en anbudsbeskrivning.

Konstruera ett arbetsrecept för en standardasfaltbeläggning samt utvärdera massans egenskaper utifrån uppsatta krav enligt rådande specifikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av beröringspunkterna i en systematisk planering och genomförande av anläggningar och analysera den tillgängliga informationen att utvärdera reliabiliteten hos resultaten utifrån tillgänglig information

Innehåll

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2005