Kursplan för läsåret 2007/2008
DESIGN AV VÄG- OCH GATURUMMETVVB615
Road and Street Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYV2. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förutsatta förkunskaper: VVB620, VGM630. Prestationsbedömning: Examinationen sker både i grupp och individuellt. Gruppexaminationen är baserad på skriftligt presentation av inlämningsuppgifter. Den individuella examinationen sker skriftligt i slutet av kursen med både teori och räkneuppgifter. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Efter genomgången kurs ska studenten vara väl förtrogen med Kommunförbundets och Vägverkets riktlinjer TRAST och VGU. Studenten ska praktiskt kunna genomföra nätananlyser samt kunna fastställa dimensioneringsförutsättningar och genomföra analyser enligt VGU, detta gäller såväl tätort som landsbygdsmiljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förklara och använda grundläggande begrepp och dimensioneringsgrunderna som används i VGU och TRAST

Beskriva skillnaden och likheter mellan VGU och TRAST

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Tillämpa kunskaper i VGU och TRAST för utformning av korsningar.

· Använda ingående element i vägens längs- tvärriktning för detaljerad utformning av vägar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av beröringspunkterna i en systematisk planering och genomförande av anläggningar i tätorter och på landsbygden och analysera information som används i och värdera reliabiliteten hos resultaten utifrån tillgänglig information.

Innehåll
Innehållet omfattas generellt av de ingående delarna i VGU samt TRAST. Speciellt behandlas följande områden:

· Grundvärden, exempelvis vilka fordon, acceleration, retardation mm.

· Dimensioneringsförutsättningar, övergripande dimensioneringsförutsättningar av vårt vägnät.

· Val av tvärsektion i tätort, vilka byggklossar ingår i vertygslådan för att skapa ett attraktivt gaturum.

· Grundläggande geometriska elements uppbyggnad

· Korsningsutformning, hur utformar vi våra korsningar för att uppnå största möjliga

· trafiksäkerhet, miljöanpassning och samtidigt utrymme för långa fordon.

· GC-utformning, övergripande nätuppbyggnad samt detaljerad utformning av ingående element i vägens längs- tvärriktning.

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2005
TRAST
VGU