Kursplan för läsåret 2007/2008
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV VÄGARVVB081
Highway Maintenance, Highway Engineering

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VVB080, VTVF20, VVB080, VTVF20 och VVB080. Valfri för: V4at, V4tp. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förkunskapskrav: VVB055 Anläggningsteknik. Förutsatta förkunskaper: VVB027 Utformning av vägar och järnvägar, VVB090 Infrastruktursystem och VVB071 Vägbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs godkända inlämningar av två projektuppgifter samt en hemuppgift. Övrigt: I undervisningen används Projektbaserat arbete. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är studenten ska få kunskap om olika strategier och metoder för underhåll av vägar och värdera dess konsekvenser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Redogöra för hur olika hjälpmedel för att bestämma vägens tillstånd (lasermätbil, fallvikt och georadar) kan användas för underhållsplanering.

Förklara principerna för hur vinterväghållning prioriteras mellan olika objekt.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Utveckla och använda ett PM-system på objektsnivå för att välja optimal, kostnadseffektiv underhållsstrategi baserat på samhällsekonomiska grunder.

Utföra en bärighetsutredning inklusive utvärdering av resultat från fallviktsmätningar.

Motivera och argumentera för olika underhållstrategier och dess samhällsekonomiska konsekvenser för både experter och lekmän.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av systematiskt underhåll och analysera information som används i underhållsplaneringssystem och värdera reliabiliteten hos resultaten utifrån tillgänglig information

Innehåll
Värdering av bärighet och bärighetsutredningar

Olika typer av materialkontroller samt mätmetoder för dokumentation av nedbrytning av vägar och gator

Nedbrytningsmodeller och Pavement Management Systems (PMS)

Jämförelse av utdata från olika nedbrytningsmodeller

Insamling av basdata till PMS samt simulering av effekter av olika valda underhållsåtgärder Mekanismen och bakomliggande orsaker till olika beläggningsskador

Skadekartering av beläggningar

Återanvändning av asfaltbeläggningar

Alternativa vägöverbyggnadsmaterial

Vinterväghållning och miljöfrågor vid underhåll av vägar

Litteratur
Handbok för val av beläggningsåtgärder, Svenska kommunförbundet, 1994
Handbok i tillståndsbedömning, bära eller brista, Svenska kommunförbundet, 2003
Ullditz, P.:Pavement analysis, 1987, Denmark
Haas, R,:Modern Pavement Management, Florida, 1994
Föreläsningsanteckningar.