Kursplan för läsåret 2007/2008
VÄGBYGGNADSTEKNIKVVB071
Pavement Design and Construction

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVF15, VVB070, VTVF15 och VVB070. Valfri för: V4at, V4tp. Kursansvarig: Univ adjunkt Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förkunskapskrav: VVB055 Anläggningsteknik. VVB090 Infrastruktursystem. Förutsatta förkunskaper: VVB027 Utformning av vägar och järnvägar. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs godkända inlämningar av två projektuppgifter samt en hemuppgift. Övrigt: I undervisningen används projektarbete. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om hur en vägkonstruktion ska dimensioneras och byggas för att få en optimal konstruktion under hela dess livslängd

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Beskriva hur kvaliteten hos nivå och bärighet säkerställs under byggnation av en väg med statistisk acceptanskontroll.

Karaktärisera egenskaper hos olika material som används i vägkonstruktioner och identifiera lämpliga materialmodeller för prediktion av vägkroppens nedbrytning.

Beskriva användningsområden, möjligheter och problem med återvunna material i vägkonstruktioner.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Dimensionera en väg med en inkrementell dimensioneringsmodell.

Upprätta en enkel produktionsplanering bestående av kalkyl, anbud och massdisponering utifrån en bygghandling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Självständigt söka upp och värdera relevant information för en inkrementell dimensionering

Innehåll

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2005
Huang H., Pavement analysis and design, Pearson Prentice Hall, 2004, ISBN0-13-142473-4
Ullditz, P.,Modeling Flexible Pavement Response, 1Polyteknisk forlag, 1998, ISBN87-502-0805-5
Föreläsningsanteckningar