Kursplan för läsåret 2007/2008
SAMHÄLLS- OCH TRANSPORTEKONOMIVVB061
Economics for Traffic and Highway Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VVB060. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Univ.adj. Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förkunskapskrav: VVB620 Väg- och Järnvägsteknik. Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och inom grupp. Gruppexaminationen är baserad på prestationer i PBL grupper i form av deltagande i diskussioner och redovisningar samt närvaro. Individuell examination sker genom rapportskrivning. För godkänd i kursen erfordras närvaro på PBL-mötena plus aktivt deltagande i diskussioner och redovisningar samt godkänd rapport. Övrigt: Undervisningen är PBL-baserad. Hemsida: http://www.tft.lth.se/vagbygg/roadconstr2.htm.

Syfte
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i samhällsekonomiska teorier och modeller som används inom transportsektorn.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förklara olika begrep och definitioner inom samhälls- och transportekonomi

Beskriva skillnader mellan olika ekonomiska teorier och modeller som används i samhällsekonomiska kalkyler

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Tillämpa teoretiska prioriteringsmodeller för att analysera olika resursallokeringar

Redogöra, diskutera och förmedla sitt kunnande med olika målgrupper både muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Söka relevant information för vidare studier och tillämpning av ämnet i sin yrkesroll som ingenjör

Innehåll
I kursen förmedlas kunskaper i företags- och samhällsekonomiska teorier och modeller som används inom ämnesområdena vägbyggnad och trafikteknik. Olika begrep och samhällsekonomiska modeller för att prioritera olika beslut diskuteras. Olika finansieringsformer och dess effekter på upphandling av olika projekt diskuteras.

Litteratur
Blank L. et.al., Engineering Economy, WCB/McGraw-Hill, 1998, ISBN0-07-063110-7
Eklund k., Vår ekonomi, Prisma, 2002, ISBN91-518-3878-8
Föreläsningsanteckningar