Kursplan för läsåret 2007/2008
UTFORMNING AV VÄGAR OCH JÄRNVÄGARVVB027
Highway and Railway Design, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 12. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVF10, VVB026, VTVF10 och VVB026. Valfri för: V4at, V4tp. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förkunskapskrav: VVB055 Anläggningsteknik, VTT100 Samhällsbyggnadsprocessen. Förutsatta förkunskaper: VVB090 Infrastruktursystem. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom en dugga omfattande begrepp och definitioner, skriftlig och muntlig beskrivning av projektet samt en skriftlig hemuppgift. Examinationen sker gruppvis. Projektarbetet utgör 80 procent av betyget medan hemuppgiften utgör de resterande 20 procenten. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Undervisningen baseras på projektarbete. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
I kursen behandlas metodik vid projektering av vägar och järnvägar. Fördjupade kunskaper om geometrisk utformning av vägar förmedlas med tonvikt på metoder och modeller samt kvalitetskrav på underlag och hjälpmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Identifiera olika trafikanters krav på utformning av en väg

Analysera samspelet mellan plan och profil och dess effekter på vägens linjeföring

Karaktärisera de miljöeffekter som kan uppstå till följd av inplacering av vägar och järnvägar i landskapet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Utforma en väglinje med stöd av svenska normer och standardkrav med hänsyn till trafikantens förmåga och behov samt landskapets förutsättningar.

Tillämpa en metodik som används vid vägutformning.

Redovisa och motivera ett förslag till en väglinje med planritning, profilritning, tvärsektioner och normalsektion.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Värdera och genomföra en syntes av relevant information från olika discipliner med olika perspektiv vid projektering av en väg med ett hållbart förhållningssätt.

Innehåll
Kursen omfattar två ämnesområden vägbyggnad och trafikteknik och kopplingarna mellan dessa ämnen. Ett vägobjekt på landsbygden följs från idé till färdig detaljutformning. Förutsättningar för utformningsarbetet förmedlas. Principer och grunder för gällande anvisningar och riktlinjer för geometrisk utformning och dimensionering av vägar och järnvägar studeras. Samspel plan och profil analyseras ur trafikantperspektiv. Vägarkitekturen beskrivs. Stor vikt läggs vid vägens inpassning i terrängen. En analysmetodik för olika element i landskapet förmedlas och diskuteras. Utformning av olika korsningstyper genomförs. Datorhjälpmedel används för att beskriva olika underlag under projekteringens gång samt för projekteringsarbetet. Vägens och järnvägens konsekvenser på miljön kartläggs och dess nytta för samhället värderas.

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2005
Holmberg B, Hyden C., trafiken i samhället, Grunder för planering och utformning, student litteratur, ISBN91-44-00077-4
Projekthandledning
Utdrag ur VGU
Föreläsningsanteckningar

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig hemdugga på begrepp och definitioner. Skriftlig och muntlig beskrivning av projektet som utgör 80 procent av slutbetyget. Delmomentet omfattar: Projektering av en väglinje som sker både manuellt och med hjälp av dataprogram.

Kod: 0205. Benämning: Hemtentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Hemupgiften som utgör 20 procent av slutbetyget. Delmomentet omfattar: Utredning av effekter av en ombyggd väg.