Kursplan för läsåret 2007/2008
URBANA VATTENVVA030
Urban Waters

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MWLU1. Valfri för: V4vr, W4, W4vr. Kursansvarig: Universitetslektor Karin Jönsson, Karin.Jonsson@vateknik.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: VVB100 och VVR145 eller VVR111 och VVR120. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Omtentamen kan ske muntligt. Deltagande i seminarier. Rapporter. Muntlig presentation. Hemsida: http://www.vateknik.lth.se.

Syfte
Studenten skall inom kursens ram fördjupa sig inom vattentransport och -behandling i urbana områden. Studenten skall kunna dimensionera och planera drift av anläggingar för vattenförsörjning, avloppsvattenrening och dagvattenhantering i tätort.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens första del innehåller en relativt stor andel av lärarledda föreläsningar och övningar. Några av föreläsningarna/övningarna anpassas till studenternas olika bakgrundskunskaper och äger rum i mindre grupper. Parallellt inleds kursen med ett mindre projekt som utförs i små grupper och redovisas skriftligt och muntligt på ett seminarium några veckor in i kursen. Varje student håller minst en muntlig presentation under kursens gång.

Kursens andra del inleds med datormodellövningar genom vilka studenterna ges möjlighet att prova den kunskap de tillägnat sig tidigare under kursen. Kommersiella modeller används i kursen. Parallellt ges föreläsningar och övningar. Datormodellövningarna redovisas skriftligt och muntligt på ett seminarium och avslutas med en föreläsning om tillämpningsområden för datormodeller inom urbana vattensystem. Genom studiebesök och laborationer ges studenterna möjlighet att i praktiken studera det som tagits upp i teoretisk form på föreläsningar och övningar. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Kursen omfattar centrala aspekter på hela det urbana vattensystemet. Kursen behandlar kunskapsområdena:

Litteratur
Lindquist, A: About water treatment. Kemira Kemwater 2003. ISBN: 91-631-4344-5.
Kurspärm sammanställd vid Institutionen för Kemiteknik.