Kursplan för läsåret 2007/2008
TRAFIKENS UPPKOMST OCH DRIVKRAFTERVTVF05
Forces behind Traffic Generation

Antal högskolepoäng: 7. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTT130, VTT131, VTT130 och VTT131. Obligatorisk för: IBYI3, IBYV3. Kursansvarig: Univ.lektor Karin Brundell Freij, karin.brundell-freij@tft.lth.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: FMS601 Matematisk statistik. Prestationsbedömning: För att bli godkänd krävs aktiv närvaro vid basgruppsmötena, godkänd kollektivtrafikövning (grupprojekt) samt en godkänd individuell hemtentamen. Betyget baseras på gruppens kollektivtrafikövning, men kan justeras baserat på den individuella hemtentamen. Övrigt: Kursen ges i Lund. Samläsning sker delvis med VTT131. Hemsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten insikt i drivkrafterna bakom efterfrågan på transporter och förmåga att tillämpa detta på framtida förändringar, samt insikt i kollektivtrafikplanering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· kännedom om transporternas utveckling historiskt och drivkrafterna bakom den, samt förståelse för hur dessa kan påverka transporterna i framtiden.

· kunskap om några olika typer av trafikprognosmetoder som används i planeringen samt förståelse för hur prognosmodellernas förutsättningar påverkar resultatens användbarhet

· förstå kollektivtrafikens roll i samhället, och vilken betydelse olika standardfaktorer i kollektivtrafiken har.

· förstå hur modellformulering och -förutsättningar i en prognosmodell påverkar resultatens användbarhet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· kunna tillämpa kunskaperna för att beräkna efterfrågan för persontransporter med olika färdmedel under olika enkla scenarier

· kunna tillämpa kunskaperna för att utforma ett mindre kollektivtrafiknät och analysera dess konsekvenser

· med utgångspunkt i ovanstående kunskap och förståelse, kunna beskriva de effekter olika typer av förändringar kan få för transportarbetets omfattning och färdmedelsfördelning

· presentera en kollektivtrafikutredning muntligt och illustrera dess resultat.

Innehåll
Kursen är indelad i fyra huvudteman.

Trafiken och samhället: grundläggande drivkrafter bakom transportbehov, historisk utveckling.

Trafikprognoser: trafikmängdsberäkning, områdesfördelning, färdmedelsfördelning, färdvägsfördelning. Samband mellan modellprinciper, modellförutsättningar och prognosresultat.

Kollektivtrafik: Kollektivtrafikens roll i samhället, Olika resenärsgrupper, Linjenätsplanering.

Persontransporter i dag: möjligheter att påverka drivkrafter, omfattning, färdmedelsfördelning, resvaneundersökningar.

Inlärning sker både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med basgruppsträffar enligt PBL-metodik och övningar.

Litteratur
Litteratur (Efternamn, initial förnamn Titel. Förlag årtal. ISBN:)
Kursen innehåller såväl gemensamt rekommenderad litteratur som krav på egen litteratursökning inom givna ämnesområden. Rekommenderad litteratur:
O’Flaherty, C A (1997) Transport Planning and Traffic Engineering. Arnold, London.
Institution of Highway and Transportation (1997) Transport in the Urban Environment, London (finns även på CD)
.