Kursplan för läsåret 2007/2008
SIGNALTEKNIK, TRAFIKSTYRNING OCH KAPACITETVTT622
Signalling, Traffic Control and Capacity

Antal högskolepoäng: 10,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Univ adj Åsa Knutson, asa.knutson@tft.lth.se och Stellan Jönsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: FAF603. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkänd afu. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom det signaltekniska området på både system- och komponentnivå. Kursen syftar också till att ge insikt i hur utformningen av de signaltekniska anläggningarna påverkar kapaciteten.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägsprocessen verksamma entreprenadföretag, myndigheter och förvaltningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för grundläggande föreskrifter, normer och trafikala villkor som styr utformningen av signaltekniska anläggningar samt förstå hur utformningen av de signaltekniska anläggningarna är kopplade till järnvägsfordonens egenskaper

Ha förståelse för kretslösningar i de signaltekniska delsystemen i samband med projekteringsarbete

Förklara för hur utformningen av det signaltekniska systemet påverkar kapaciteten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

o Bangårdsobjekt

o Spårledningar

o Vägskydd

o Signalställverk

o Linjeblockering

o ATC

Innehåll
Kursen innehåller omfattande delar om de olika signaltekniska anläggningarnas konstruktion, utformning och funktion samt hur dessa anläggningar samverkar i ett trafikstyrningssystem.

Sambandet mellan järnvägsfordonens egenskaper och utformningen av de signaltekniska anläggningarna samt hur utformningen påverkar kapaciteten är också centrala avsnitt.

Inlärningen kommer att ske både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med praktiska övningar i autentiska övningsanläggningar.

Teori med schemaläsning och funktionsförståelse varvas med praktiska övningar i autentiska anläggningar.

Kursens afu-del består av en veckas praktik inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.

Litteratur
Järnvägsskolans kurspärmar ”Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 1” och ”Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 2”

Poängsatta delmoment

Kod: 0208. Benämning: Signalteknik, trafikstyrning och kapacitet del 1.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.

Kod: 0308. Benämning: Signalteknik, trafikstyrning och kapacitet del 2.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.