Kursplan för läsåret 2007/2008
TRAFIKPROJEKT I TÄTORTVTT151
Urban Traffic and Road Project

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTT150 och VTT150. Valfri för: V4tp. Kursansvarig: Prof Andras Varhelyi, andras.varhelyi@tft.lth.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: Alt 1: VVB027, VTT131 samt VTT141. Alt 2: VVB027, VGT021 samt VVB071. Alt 3: ASB170, ASB190, AAU260 samt ABV060 eller likvärdiga kunskaper. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Betyget bestäms av inlämnad slutredovisning i form av en projektrapport samt en muntlig presentation med poster. Bedömning sker med undervisningsmålen som utgångspunkt. Övrigt: Projektarbete under handledd och egen tid, föreläsningar och workshop som inspiration och stöd studiebesök, datainsamling i fält. Hemsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm.

Syfte
Kursens syfte är att träna kursdeltagarna i att självständigt syntetisera kunskaperna förvärvade under de tidigare genomgångna fördjupningskurserna inom inriktningen väg och/eller trafik och tillämpa dessa i praktisk planering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· Relatera egna uppsatta planerings- och projekteringsmål till nationella och lokala mål för transportplanering.

· Identifiera och analysera problem avseende tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö, materialval såväl som sambandet mellan dessa.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· Utforma en trafikanläggning som tillgodoser samtliga trafikslags behov och som tar hänsyn till transportpolitiska mål och livscykelskrav.

· Värdera trafik- och vägtekniska effekterna av en trafikanläggning.

· Självständigt inhämta och kritiskt värdera relevansen av underlagsmaterial från varierande källor för en väg- och trafikteknisk utredning.

· Skriva en i rapportform syntetisera inhämtad kunskap, utforma en poster samt ge en muntlig presentation riktat till beslutsfattare.

Innehåll
Kursen innebär att studenterna, i grupp, skall lösa ett trafikplanerings- och utformningsprojekt i ett stadsförnyelseområde - Sockerbruket i centrala Lund. Grupperna i möjligaste mån skall bestå av både trafikplanerare och vägbyggare, högst tre studenter i varje grupp. Projektet omfattar sex huvudmoment (Nulägesbeskrivning, Målformulering, Probleminventering, Lösningsförslag, Effektbedömning, Utvärderingsplan). I kursen ingår fältarbete (inventering av planeringsområdet), studiebesök på stadsbyggnadskontoret, studieresa samt workshops/genomgångar. Samtliga dessa är obligatoriska. Varje moment innehåller inslag av teori, vanligen föreläsning; gemensam genomgång under ledning av övningsassistent samt eget arbete med assistent närvarande/tillgänglig.

.

Litteratur
Transport planning and Traffic Engineering, O'Flaherty,London 1997
Transport in the Urban Environment, The Institution of Highways and Transportation, London 1997
Valda delar av VGU och ATB Väg samt TRAST.
Ett kursbibliotek står till studenternas förfogande.