Kursplan för läsåret 2007/2008
TRAFIKSLAGENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH EGENSKAPERVTT141
Preconditions and Attributes of Different Traffic Modes

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTT140, VTVF01, VTT140 och VTVF01. Valfri för: V4tp. Kursansvarig: Univ.lektor Åse Svensson, ase.svensson@tft.lth.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: VTT131 Trafikens uppkomst och drivkrafter; eller motsvarande kunskaper. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För att bli godkänd krävs godkända skriftliga redovisningar av litteraturstudier och övningsuppgifter. Betyget baseras på gruppens detaljutformningsövning, men kan justeras ett steg uppåt eller nedåt baserat på den individuella framkomlighetsövningen. Övrigt: Kursen ges i form av problembaserat lärande (PBL). Hemsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten insikt om trafikens olika trafikantgrupper; hur trafiknät och trafikanläggningar utformas för att på bästa sätt tillgodose dessa olika gruppers egenskaper

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· Ha kunskap om trafikantgruppers förutsättningar, behov och önskemål

· Ha kunskap om trafikanläggningar, olika typer, samt principer för utformning av dessa

· Ha kunskap om metoder för att undersöka framkomlighet

· Förstå framkomlighets- och vägvalsmodeller

· Förstå hur trafiknätsutformning påverkar trafikslagens förutsättningar och konkurrenssituation

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· utforma, genomföra och analysera vissa typer av trafikundersökningar

· analysera sambandet mellan utformning, trafikflöde och framkomlighet; tillämpa detta på en trafikanläggning i verklig miljö samt beräkna och syntetisera förväntade effekter av förändringar i denna miljö

· analysera trafiknät med avseende på lokala och övergripande effekter

· syntetisera inhämtad kunskap om trafikanläggningar och trafiknät, tillämpa detta i en egen trafikutredning och presentera resultatet muntligt och skriftligt med lämpliga illustrationer

· ha förmåga att tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt på ett givet problem, formulera hypoteser, argumentera och kommunicera i grupp.

Innehåll
Kursen är indelad i fyra huvudteman. För varje tema varvas teoretisk kunskapsinhämtning i litteraturen med praktiska moment i verkliga trafikmiljöer:

Trafikanläggningar – Studie och analys av olika typer av trafikanläggningar.

Framkomlighet – Insamling och sammanställning av mätdata från fält med avseende på framkomlighet. Analys av dessa mätresultat erhållna i fält i förhållande till resultat av framkomlighetsmodell. Predicera effekter då förhållanden i trafikanläggningen förändras.

Trafiknät – Sammanställa och analysera huvudstråken för biltrafik, kollektivtrafik, cykeltrafik och gående. Utifrån denna analys identifiera konfliktpunkter.

Detaljutformning – Utifrån analys av trafikmiljö och trafikantbeteende på en utvald plats föreslå förändringar av detaljutformningen och predicera effekter på lokal och övergripande nivå.

Inlärning kommer att ske både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med litteraturstudier och övningar.

Litteratur
O’Flaherty C A (1997) ‘Transport Planning and Traffic Engineering’. London.UK.
The Institution of Highways and Transportation (1997) ‘Transportation in the urban environment’. London.UK.
TRB (1992) ’Traffic Flow Theory’ www.tfhrc.gov/its/tft/tft.htm
Vägverket, Lugna gatan
Vägverket, TRAST ’Trafik för en attraktiv stad’ www10.vv.se/vag_traf/vgu-trast/trast/index.htm
Vägverket, VGU ’Vägars och gators utformning’ www.vv.se/vgu