Kursplan för läsåret 2007/2008
TEKNISK GEOLOGIVTGA05
Engineering Geology

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTG040, VTGA01, VTG040 och VTGA01. Obligatorisk för: W1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Conny Svensson, conny.svensson@tg.lth.se, Teknisk geologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska exkursioner. Övrigt: I timplanen har exkursionstimmar upptagits som laborationstimmar. Hemsida: http://www.tg.lth.se/kurser.

Syfte
Syftet är att presentera grundkunskaper i allmän och tillämpad geologi samt hydrogeologi.

Framställningen baseras på en geologiskt vetenskaplig grund med

fokus på miljömässiga och ekologiska aspekter inkluderande allmän ingenjörsgeologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- kunna redogöra för de vanligaste geologiska materialen - mineral,

bergarter och jordarter - särskilt Sveriges jordarter och deras

bildning, förekomst, landskapsformer och terrängläge, inre strukturell

uppbyggnad, jordlagerföljder samt fysikaliska och tekniska egenskaper

såsom permeabilitet och tjälfarlighet.

- kunna förstå hur man läser en geologisk karta, upprättar en geologisk

sektion med lagerföljder - en typlagerföljd - och därmed beskriver en jord/bergmassa i tre

dimensioner.

- känna till att det finns samband mellan geologiska förutsättningar och ekologiska betingelser i människans yttre miljö.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna identifiera de vanligaste mineralen, bergarterna och jordarterna.

Innehåll
Föreläsningar
Mineral, bergarter och jordarters bildningssätt, uppträdande och egenskaper. Strukturell uppbyggnad av de lösajordlagren och berggrundens strukturella uppbyggnad.

Sambandet mellan landskapsformer - bildningssätt - materialsammansättning.

Grundvattnets bildning, uppträdande, rörelse och sammansättning som funktion av geomiljön. Fältundersökningsmetodik. Geomaterialens roll i samhällsbyggandet. Geologi i byggprocessen.

Sambandet geologi - ekologi där bl.a. mera mineralkemi, vittringsprocesser, jordmånsbildning, postglacial geologisk utveckling och paleoekologi behandlas.

Övningar
Mineral-, bergarts- och jordartsövningar, vilka utförs som självständiga övningar med viss lärartillgång i en semipermanent samling i geolaboratoriets korridor under hela läsperioden. Geologisk kartövning. Grundvattenövning.

Exkursioner
1. Geologisk resa i Skåne i syfte att demonstrera olika geologiska bildningars uppbyggnad, sammansättning och nyttjande.

2. Geologisk - ekologisk resa i Skåne i syfte att demonstrera sambandet geologiska förutsättningar och terrester ekologi.

Litteratur
Svensson, C. Kompendium i Teknisk Geologi. KFS 2007. Som stöd till
kurslitteraturen finns en geologisk exkursion ”Conny Svenssons
ingenjörsgeologiska exkursion” tillgänglig på Internet.
Svensson, C. Geologi och ekologi - några synpunkter. Teknisk Geologi, LTH 2007.