Kursplan för läsåret 2007/2008
GRUNDVATTEN OCH MILJÖVTG070
Groundwater and environment

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTG021 och VTG021. Obligatorisk för: MWLU1. Valfri för: V4vr, W4, W4vr. Kursansvarig: Universitetslektor Gerhard Barmen och universitetsadjunkt Conny Svensson, Gerhard.Barmen@tg.lth.se, Conny.Svensson@tg.lth.se, Teknisk geologi. Förkunskapskrav: Geologi 5 högskolepoäng, för V-studenter VVR145 och FMI031, för W-studenter VVR111, VVR120 och KOO090. Förutsatta förkunskaper: Matematik motsvarande FMA415. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. En mindre och en större obligatorisk projektuppgift med skriftlig och muntlig redovisning. Prestationerna på tentamen och projektuppgifterna vägs lika vid sättande av slutbetyg. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tg.lth.se/kurser.

Syfte
Kursen syftar till att lyfta fram och fördjupa kunskaper och färdigheter inom det breda fältet hydrogeologi som stöd för att hantera vattenförsörjnings-, avfallshanterings- och andra samhällsbyggnadsfrågor på ett sätt som beaktar människors behov och övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle. Grundvatten och miljö utgör en av huvudkurserna vid en avslutande fördjupning och masterutbildning inom vattenresurser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Hydrogeologi. Grundvattnets uppträdande och rörelse i olika akviferstyper. Markvatten och vattnets rörelse i den omättade zonen. Geologins styrande inverkan på akvifersegenskaperna. Fluktuationer i grundvattennivån i olika tidsperspektiv och formationer. Flöden och flödesstyrande egenskaper. Grundvattnets ålder och temperatur. Grundvattnets kvalitet. Kvalitetsparametrar. Vattenanalyser. Kemisk sammansättning. Kemiska jämvikter i grundvattnet. Förorening av grundvatten och föroreningstransport. Kvalitetsproblemområden, grundvattenförsurning. Borrnings- och brunnsbyggnadsteknik. Dimensioneringskriterier. Hydrauliska egenskaper hos akvifer och brunn. Akvifersangreppssättet; magasinerings- och transportförmåga. Grundvattenavsänkning. Provpumpningsteknik. Utvärdering av provpumpningsdata – teoretiska samband utifrån Theis´ brunnsfunktion, grafiska lösningsmetoder. Hydrauliska gränser. Kapacitetsbestämning av brunn.

En mindre och en större obligatorisk tillämpningsuppgift. Inom den större uppgiften får teknologerna använda sina teoretiska och praktiska kunskaper på ett komplext grundvattentekniskt problem där föroreningsrisk är huvudtema. Arbetet sker i små grupper med möjlighet till lärarkonsultation. Skriftlig redovisning och muntliga slutgenomgångar.

I miljödelen av kursen ingår generella beskrivningar av hantering av avfall och restprodukter i samhället samt karakterisering av avfall. Vidare behandlas förorenad mark och avfallsdeponering samt andra typer av föroreningskällor. Sanering av förorenad mark. Särskild tonvikt läggs vid utlakning av föroreningar samt simuleringar av kemiska reaktioner och olika former av föroreningstransport med PHREEQC.

Litteratur
Fetter, C W: Applied Hydrogeology, Fourth edition. Prentice Hall 2001. ISBN: 0130882399 eller 0131226878.
Svensson, C: Kompendium i Groundwater chemistry. Teknisk geologi LTH 2007.
Övningsuppgifter. Utdrag ur böcker och särtryck i miljödelen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Projektuppgift.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: För godkända projektuppgifter krävs att de uppfyller ställda minimikrav vad avser såväl utformning och presentation som hydrogeologiskt innehåll och bearbetning, hantering och värdering av hydrogeologiskt relaterad information. Delmomentet omfattar: Tillämpning, analys och syntes av kunskaper i grundvatten och miljö.

Kod: 0203. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd tentamen krävs totalt minst 50% rätt. Det finns en teoridel som löses utan hjälpmedel och en problemdel där kurslitteraturen är tillåtet hjälpmedel men det finns inga delkrav på prestation på de olika delarna. Delmomentet omfattar: Grundläggande teori och tillämpning av kunskaper i grundvatten och miljö.