Kursplan för läsåret 2007/2008
MEKANIKVSMA01
Mechanics

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VSM101 och VSM101. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Tekn lic Kristian Stålne, kristian.stalne@byggmek.lth.se och Professor Göran Sandberg, goran.sandberg@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Prestationsbedömning: Examination sker genom två projekt med redovisning och skriftlig tentamen så att dessa vägs samman med 20 %, 40 % och 40 % till ett graderat betyg. I projekten arbetar studenten i par respektive i grupp om 4-5 studenter. Betygen för projekten sker som gruppbetyg. Slutbetyget är individuellt. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se/utbildning/kurser/obligatoriska/vsm101_mekanik_4p/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grundläggande begrepp, storheter och samband som används för att beskriva material, krafter och deformationer förklaras. Ur verkliga situationer avgränsas problem och väljs lämpliga modeller för överslagsmässig analys av problem.
En välbetänkt hållning till fysikens modelltänkande ges därigenom. Exempel på begrepp och storheter som behandlas är massa, tyngdpunkt, styvhet, dimensioner, kraft, moment och jämvikt.

Litteratur
Gustavsson, P. och Austrell, P.-E.: Statik, Byggnadsmekanik, Lund 2001.
Material som ges ut av avdelningen.