Kursplan för läsåret 2007/2008
BYGGNADSKONSTRUKTIONVSM611
Structural Design

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Professor Lars Sentler, lars.sentler@bkl.lth.se, Byggvetenskaper. Förkunskapskrav: Deltagit i kursen Strukturmekanik, 6,0 p. Prestationsbedömning: Godkända inlämnade konstruktionsuppgifter, godkänd skriftlig tentamen och godkänd afu. Övrigt: Kurserna Strukturmekanik, 6,0 p och Byggnadskonstruktion, 6,0 p examineras separat men samläses och integreras ämnesmässigt för att uppnå helhetssyn och samordningsfördelar. Dimensioneringsuppgifter gås igenom efter respektive materials dimensioneringsprinciper introducerats. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursen ger kunskaper för dimensionering av enkla konstruktionselement i trä, stål och betong utsatta för axiella krafter, böjning och skjuvning. Resultatet kan uttryckas som krav på hållfasthet eller tvärsnittsdimensioner.

Kursens afu-del består av projektföreläsningar. Gästföreläsningarna syftar till att knyta an kursen till skarpa byggprojekt och att följa de olika aktörerna inom byggprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar grundläggande principer för dimensionering enligt partialkoefficientmetoden och bestämning av farligast lastkombination. Dimensionering och verifiering baserat på normers krav för element av trä/limträ, stål och betong. Principer för utformning av enkla stomsystem och stabilisering.

Partialkoefficientmetoden är en metodik för dimensionering som är baserad på förenklade statistiska principer. Både bestämning av dimensionerande laster och dimensionerande bärförmåga behandlas på ett rationellt sätt. Dimensioneringsprinciper är baserade på de krav eller rekommendationer som anges i Svenska normer för trä/limträ, stål och betong. Dessa har stora likheter med Europeiska normer (EC) vilka också kan användas.

Normers intentioner har varit att anpassa regler och dimensioneringsprinciper efter ett speciellt materials unika egenskaper. Det finns därför unika skillnader mellan verifieringsprinciper som redovisas för konstruktionselement trä/limträ, stål och armerad betong.

Kursens afu-del består av en veckas projektföreläsningar. Gästföreläsningarna följs upp av ett seminarium.

Litteratur
Hållfasthetslära, B. Langesten; ISBN 91-634-1283-7 eller motsvarande
Betongkonstruktion, B. Langesten; ISBN 91-47-05572-3 eller motsvarande