Kursplan för läsåret 2007/2008
MATERIAL, FORM OCH KRAFTVSM131
Material, Shape and Force

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Univ. lektor Kent Persson, kent.persson@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Prestationsbedömning: Godkänt på skriftlig tentamen samt tre konstruktionsuppgifter. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en förståelse om samspelet mellan material, form och kraft. Denna förståelse ska kunna tillämpas i designprocessen där datorbaserade verktyg ska utnyttjas för att analysera och utvärdera en produkts utformning och materialval.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en genomgång av handhavandet av program för datorbaserad geometrimodellering och analys. Genomgång av grundläggande fysikaliska begrepp kopplade till datorbaserad simulering av konstruktioner och konstruktionsdetaljer ges. Vidare diskuteras olika konstruktionselement och sätt att foga samman konstruktionselement samt hur olika material påverkar konstruktionen beteende. Diskussionen förs med utgångspunkt från de möjligheter som den datorbaserade analysen ger. Ett antal konstruktioner tas fram för att diskutera och illustrera generella beteenden i olika geometriska former.

Med de datorbaserade verktygen undersöks olika geometriska former och konstruktioner. Analysverktyget ger sammanhanget mellan form, material och laster.

Kursen samverkar genom övningsuppgifter med projektkursen. Av projektredovisningen skall framgå hur man har inarbetat färdigheter och kunskaper från denna kurs.

Litteratur
Kurspärm med föreläsningsanteckningar och övningsuppgifter.