Kursplan för läsåret 2007/2008
GEOLOGI OCH GEOTEKNIKVGTA01
Engineering Geology and Soil Mechanics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VGT601 och VGT601. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Avdelningen för byggnadsmekanik, struchmech@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: FME602 Strukturmekanik. Prestationsbedömning: Examinationen består av skriftlig tentamen. Övrigt: Undervisningsform: Undervisningen sker i lektionsform med föreläsningar och räkneövningar. Vidare ingår studiebesök. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge grundkunskaper inom geologi och geoteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Geologidelen ska ge studenten kunskap om vår planets uppkomst och geologiska utveckling, samt hur olika berg- och jordarter bildas och klassificeras. Geologidelen behandlar också grundvattens förekomst och användning.

I geoteknikdelen får studenten kunskaper om jordmateriallära (jordars uppbyggnad och sammansättning). Jordmekanik (brottkriterium, deformationsegenskaper, inverkan av porvatten). Geotekniska fält- och laboratorieprovmetoder. Geotekniska beräkningar (spänningar i jord, bärförmåga under platta, sättning, jordtryck, släntstabilitet).

Litteratur
Svensson, C: Kompendium i Teknisk geologi, KFS AB 2006
Sällfors, G: Geoteknik – Jordmateriallära och Jordmekanik samt Geoteknik – exempelsamling, Geologi och geoteknik, Chalmers 2001