Kursplan för läsåret 2007/2008
GEOMATIK, INTRODUKTIONVGM630
Introduction to Geomatics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Lars Ollvik, Lars.Ollvik@tft.lth.se, Inst f teknik och samhälle. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänt på inlämningsuppgift samt deltagande i fältövning. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder i geodetisk mätningsteknik, satellitgeodesi (GPS) och fotogrammetri samt tillämpningar på verklighetsnära problem. Kursen avser att skapa förståelse för sambanden mellan geodesi, kartprojektioner, satellitgeodesi, geodetisk mätningsteknik och fotogrammetri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förklara grundläggande begrepp inom geomatikområdet

Beskriva de grundläggande principerna för satellitpositionering.

Förstå och utforma lösningar av olika praktiska problemställningar enlig föreskrifter och normer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Tillämpa den metodik som används vid lösning av geodetiska problemställningar inom plan och höjdmätning.

Utföra enklare utjämningsräkningar med hjälp av minsta-kvadratmetoden(MK)

Utföra enklare praktiska fältmoment.

Innehåll
Kursen omfattar geodesins grundbegrepp och definitioner, kartprojektioner, stommätning, transformationer, satellitpositionering(GPS), plan- och höjdmätning, felteori, och introduktion till fotogrammetri.

Bygg- och anläggningsmätningens speciella förutsättningar belyses.

Sambandet mellan lägesbestämningar baserade på satellitteknik och terrestert utförda lägesbestämningar belyses.

Litteratur
Kompendium i Geodetisk mätningsteknik AK