Kursplan för läsåret 2007/2008
FASTIGHETSVETENSKAPLIGA SEMINARIERVFT181
Seminars in Real Estate Science

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fr. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, VFT025 Fastighetsinformationsteknik, VFT045 Fastighetsekonomi och VFT085 Fastighetsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Kursen bygger på att deltagarna kommer till minst 85 % av seminarierna väl förberedda. Någon slutexamination görs inte. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Denna kurs syftar till att meddela undervisning i klassiskt akademiskt manér, med seminariediskussioner mellan väl förberedda deltagare och högt specialiserade seminarieledare. Kursen hämtar sina ämnen från lantmäteriprogrammets huvudfåror fastighetsekonomi och fastighetsrätt. Kursen kan också verka inspirerande för dem som funderar över ämnen för examensarbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna redogöra för innehållet och frågeställningarna i ett avancerat arbete inom det fastighetsvetenskapliga området.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna föra en avancerad diskussion om fastighetsekonomiska eller fastighetsrättsliga frågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna ta fram väsentliga frågor att diskutera ur ett givet skriftligt material och förstå värdet av fastighetsvetenskapliga diskussioner.

Innehåll
Kursen är uppbyggd av två seminarier per veckan under kurstiden. Seminarieledarna är inbjudna utifrån och ämnena växlar mellan åren. En ungefärlig fördelning är att hälften av seminarierna behandlar fastighetsekonomi (i vid mening) och hälften fastighetsjuridik (inkl planering och fastighetsbildning). Ämnena för de enskilda seminarierna skall vara centrala inom vetenskapsområdet, men bestäms först i anslutning till själva kursen.

Inför varje seminarium skall omkring 50 sidor text - svensk eller engelsk - var väl genomlästa. För att säkerställa att så sker, inleds seminarierna med att en inledare och två protokollförare lottas fram. Huvuddelen av seminariet skall ägnas åt en diskussion med deltagarna och seminarieledaren.

Litteratur
Kurslitteraturen bestäms i anslutning till seminarierna av den kursansvarige och seminarieledaren i förening. Den exempelvis bestå av avsnitt ur avhandlingar, betänkanden och rapporter liksom av artiklar eller rättsfall.