Kursplan för läsåret 2007/2008
FASTIGHETSTEKNIKVFT085
Spatial Planning

Antal högskolepoäng: 33. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFTA01. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Univ.adj. Kristofer Törngård, Kristofer.Torngard@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Förutsatta förkunskaper: VTT090 Mark och Miljö, TEK270 Geomatik, VFT025 Fastighetsinformationsteknik och VFT045 Fastighetsekonomi. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske dels i grupp genom fyra projekt dels individuellt genom två tentamina. En tentamen finns mitt i terminen och en i slutet. För slutbetyg krävs att övningsuppgifter lämnats in och godkänts. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: Närvaro på 4-5 fältövningar om tillsammans ca 10 dagar och 2 dagars utbildning i ArcCadstre är obligatorisk. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/.

Syfte
Kursen ger grundläggande kunskaper om fastigheter och om de juridiska regler samt tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns vid planering och ändring av markanvändning och fastighetsindelning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar fyra huvudområden:

I kursen ingår grundläggande begrepp som rör fysisk planering, fastigheter, fastighetsbildning och ersättning. Olika åtgärders inverkan på fastigheter och förändring av fastigheter och sambandet mellan åtgärderna beskrivs. Kursen omfattar även metoder, praxis och utvecklingen inom fastighetsområdet och beskriver markens betydelse för samhällsutvecklingen och behovet av ett bra system för redovisning, ägande och förändring av fastigheter samt samverkan mellan fastigheter. Kursen behandlar tvångsförvärv av mark och dess konsekvenser för fastighetsägare och samhället samt samspelet mellan fastighetsägare, myndigheter och övriga aktörer. Både tätort och landsbygd behandlas.

Det svenska fastighetsbeståndet och dess historiska bakgrund behandlas. Vissa jämförelser görs med förhållanden i utlandet.

Kursen innehåller fyra projekt – ett inom vardera av de fyra huvudområdena. Som hjälpmedel används dataprogramsystem för bearbetning och presentation av geografisk information tillsammans med annan fastighetsrelaterad information.

Inlärningsformer:

Litteratur
Julstad B: Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik
Sjödin E m fl: Markåtkomst och ersättning. Norstedts Juridik
Kalbro T: Markexploatering. Norstedts Juridik
Boverket: Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar CD Fastighetsbildning
Lagtext.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Planering – lämpliga fastigheter.
Antal Högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fysisk planering, plangenomförande och lämpliga fastigheter.

Kod: 0207. Benämning: Fastighetsrätt – ersättningsprinciper.
Antal Högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fastighetsrätt och fastighetsrättsliga ersättningsprinciper.

Kod: 0307. Benämning: Projekt 1-2.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Två godkända projekt. Delmomentet omfattar: Fysisk planering och lämpliga fastigheter.

Kod: 0407. Benämning: Projekt 3-4.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Två godkända projekt. Delmomentet omfattar: Fastighetsrätt och fastighetsrättsliga ersättningar.