Kursplan för läsåret 2007/2008
FASTIGHETSVÄRDERINGVFT043
Real Estate Valuation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT044. Valfri för: L4fa, L4fr, L4fu. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@nek.lu.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: FMS033 Matematisk statistik och VFT045 Fastighetsekonomi. Förutsatta förkunskaper: VFT025 Fastighetsinformationsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Projektarbete och avslutande skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge deltagarna den grund som behövs för att kritiskt värdera generell prisinformation inom fastighetsområdet. Den skall också ge grundläggande kunskaper för dem som i framtiden kommer att arbeta med upprättandet av dylika sammanställningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen tar upp den efterfrågan som finns på massbehandlad prisinformation för fastigheter med inriktning på fastighetstaxering och på hur kreditinstitut och s. k. ratinginstitut som Moodys och Standard & Poor arbetar.

Kursen undersöker hur offentligt tillgänglig information kan användas för att uppnå högre precision i fastighetsvärderingen. Därifrån fortsätter den med studier i hur förädling av sådan information kan göras av privata företag.

Slutligen tar kursen också upp informationssammanställning av priser som inte förs i offentliga register och då framför allt bostadsrättsmarknaden.

I projektuppgifter kommer deltagarna att själva bygga värdeinformationssystem i liten skala.

Litteratur
Fastighetsvärdering. LMV-rapport 2004:3
Gloudemans, Mass appraisal of real property, International Association of Assessing Officers
Artikelsammanställning samt annan anvisad litteratur.