Kursplan för läsåret 2007/2008
FASTIGHETSINFORMATIONSTEKNIKVFT025
Real Estate Information Technology

Antal högskolepoäng: 21. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Univ. lektor Klas Ernald Borges, klas.ernald.borges@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förutsatta förkunskaper: TEK270 Geomatik och VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Prestationsbedömning: Godkänd individuell tentamen (kan omfatta mer än en dag), samt godkända övningsuppgifter och projektarbete i grupp. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen använder Luvits kurshemsida http://luvit9www.fov.lu.se/Luvit/entrance/entrance.asp?cid=550. Fastighetsregistret (Fastighetssök) används. Deltagande i studieresa till Lantmäteriverket i Gävle är obligatoriskt. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen vidareutvecklar studenternas förståelse av fastighetsrätt och geomatik. Den utvecklar kunskapen om hur den individuella fastigheten förhåller sig till fastighetsregistret. Den skapar en grund för kurserna i fastighetsekonomi och fastighetsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar det svenska fastighetsregistrets uppbyggnad, och ger även kunskap och förståelse för hur fastighetsinformationssystem byggs upp och används i andra länder med annorlunda förutsättningar. Tekniska krav på ett informationssystem, där kunskaper och färdigheter i modellering, programmering och databaser ingår. Studenterna skall lära sig hur fastighetsinformation kan kopplas ihop med annan geografisk information (t.ex. vid uppbyggande av en digital registerkarta). Slutligen skall studenterna lära sig de vanligaste tillämpningarna av fastighetsinformation idag, t.ex. inom fastighetsbildning och kreditgivning.

Fastighetsinformationstekniken integrerar olika avsnitt:

Avsnittet modellering och databaser (2 v) behandlar konceptuell modellering, grundläggande databasteknik och frågespråk. Inom modelleringen finns kopplingar mot programmering (program/databaser som modell av verkligheten) och mot fastighetsinformation (vilket är området som skall modelleras på övningarna).

Inom avsnittet geodesi och GPS (2 v) skall studenterna lära sig hur jorden kan approximeras med en jordellipsoid, och dess avbildning på ett plan med hjälp av kartprojektioner, samt hur man transformerar koordinater mellan olika koordinatsystem. Kursen behandlar också grunder i satellitmätning (GPS).

Inom avsnittet fastighetsinformation (4 v) behandlas fastighetsbegreppet, inklusive markrättigheter och relationer till angränsande fastigheter. Vidare behandlas ursprung och uppbyggnad av den fastighetsdata som finns tillgänglig, samt begränsningar i användning utifrån samhällets och enskildas krav, t.ex. kraven för fastighetsbildning, panthantering inom kreditväsendet och för fastighetsekonomiska analyser (ortsprisstatistik, etc.). Internationella perspektiv för fördjupad förståelse.

Avsnittet behandlar vidare den successiva uppbyggnaden av det svenska fastighetsregistret, med metoder för insamling, analys, lagring och presentation av data om fastigheter och fastighetsbestånd. Vidare behandlas samverkan mellan den tekniska beskrivningen av fastigheter och de juridiska definitionerna av desamma, samt juridiska aspekter på registeruppbyggnad (personuppgiftslagen, upphovsrättslagen, etc.). Detta avsnitt är knutet till projektdelen av kursen.

Integrerat projekt – fastighetsdatasystem: Ett särskild moment är ett integrerat projekt i vilket studenterna skall lära sig hur man praktiskt bygger upp ett mindre fastighetsinformationssystem, och därigenom förstå de krav som ställs för att få det att fungera samt att förstå dess möjligheter och begränsningar i användarledet.

Projektet inkluderar modellering och konstruktion av ett fastighetsdatasystem (2 v) och tillämpningar av fastighetsinformationssystem (4 v).

Litteratur
Eklundh Lars (red), 2003, Geografisk informationsbehandling (kap. 5, 6, 10 och 11). Byggforskningsrådet.
Prop 1999/2000:39 om fastighetsdataregister
FAO, 2002, Land tenure and rural development. FAO Land Tenure Studies 3.
FAO, 1995, Cadastral surveys and records of rights in land. FAO Land Tenure Studies 1.
FIG, 2000, Cadastre 2014: A vision for a Future Cadastral System. Working Group 1 of FIG Commission 7.
Julstad, Barbro, 2005, Fastighetsindelning och markanvändning, kap 1-2, s 11-61. Norstedts juridik.
Padron-McCarthy, Thomas, En webbkurs om databaser, http://www.databasteknik.se/webbkursen/ (valda delar).
Kompendium - tillhandahålls vid kursstart.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Fastighetsinformationsteknik.
Antal Högskolepoäng: 10,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd individuell tentamen (kan omfatta mer än en dag), samt godkända övningsuppgifter i grupp. Delmomentet omfattar: Se kursbeskrivning.

Kod: 0207. Benämning: Fastighetsdatasystem - projekt.
Antal Högskolepoäng: 10,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete i grupp. Delmomentet omfattar: Se kursbeskrivning.