Kursplan för läsåret 2007/2008
FASTIGHETSMARKNADENVFT015
The Real Estate Market

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fa, L4fu. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@nek.lu.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFMS033 Matematisk statistik och VFT045 Fastighetsekonomi. Förutsatta förkunskaper: VFT025 Fastighetsinformationsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Två obligatoriska inlämningsuppgifter att utföras i grupp. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenterna redskapen för att kunna förstå och bedöma prisbildningen på fastighetsmarknaden utifrån såväl ett helhetsperspektiv, som utifrån finansiella, institutionella och privatekonomiska perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar fastighetsmarknaden, med betoning på både fastigheter och marknad. D.v.s. både generell teori om prisbildning på en marknad och fastigheters speciella egenskaper vilka gör fastighetsmarknaden unik.

Första delen av kursen behandlar tidsvärdet av kapital för kassaflöden som innehåller mått av osäkerhet. De centrala momenten i modern portföljvalsteori och kapitalmarknadsteori gås igenom. Grundläggande här är diversifiering genom lämpligt konstruerade portföljer och prissättningen av risk i enlighet med CAPM-ansatsen. Förutsättningarna för effektiva marknader av olika grad och logiken bakom antagandet om icke-arbitrage tas upp och diskuteras.

Kopplingen mellan generell kapitalmarknadsteori och i praktiken tillämpade värderingsmetoder analyseras med hjälp av aktuella rapporter och artiklar.

Fastigheters speciella egenskaper, jämfört med annan konsumtion eller annat sparande, gås igenom och analyseras för att förklara vad som kan se ut som hushållens överinvestering i fastigheter.

Frågan hur samhällets regleringar av fastighetsägandet kan förstås som motiverade - eller inte motiverade - av fastigheters egenskaper diskuteras med hjälp av ekonomisk teori om transaktionskostnader och kollektiva val.

Det aktuella läget på fastighetsmarknaden tillsammans med aktuella prognoser om den framtida prisutvecklingen diskuteras utifrån vetenskapliga grunder.

En del av kursen behandlar slutligen samhällets direkta påverkan på fastighetsbeståndets karaktär, genom regelsystem, bostadspolitik eller skatter.

Litteratur
Adri de Ridder: ”Finansiell ekonomi: om företaget och finansmarknaden”, Norstedts Juridik, senaste upplagan.
Artikelkompendium/länksamling som tillhandahålles av institutionen.