Kursplan för läsåret 2007/2008
FASTIGHETSBILDNINGVFT011
Real Property Formation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fr, L4gi. Kursansvarig: Univ.adj. Kristofer Törngård, Kristofer.Torngard@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFT085 Fastighetsteknik. Förutsatta förkunskaper: VFR140, VFT025 och VFT045. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske dels i grupp genom projekt dels i en individuell tentamen vid kursen slut. För slutbetyg på kursen krävs att övningsuppgifter lämnats in och godkänts. Övrigt: Deltagande i studiebesök är obligatorisk. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/.

Syfte
Syftet med kursen är att fördjupa och generalisera kunskaper från tidigare kurser inom bl.a. fastighetsrätt, fastighetsteknik, fysik planering och geomatik samt ge studenterna ökad förmåga at använda dessa kunskaper vid förändring av fastighetsindelningen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kurslitteratur:
Julstad B: Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik.
Sjödin E m fl: Markåtkomst och ersättning. Norstedts Juridik.
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar (utdrag kommer att delas ut).
Lagtext.
Referenslitteratur:
Lantmäteriverket: Handbok fastighetsbildningslagen. CD Fastighetsbildning.
Lantmäteriverket: Anvisningar för tillämpning av anläggningslagen, lagen om förvaltning av samfälligheter och ledningsrättslagen. CD fastighetsbildning.