Kursplan för läsåret 2007/2008
EXPLOATERINGVFT008
Land Development

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: L4fu, L4su. Kursansvarig: Universitetslektor Klas Ernald Borges, klas.ernald.borges@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFT085 Fastighetsteknik eller ASB170 Stadsbyggnad. Förutsatta förkunskaper: VFT025 Fastighetsinformationsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Individuell rapport. Övrigt: Användning av Fastighetsregistret (Fastighetssök) kan förekomma. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen vidareutvecklar kunskapen om markexploateringar från tematerminernas kurser. Den skapar förståelse för de två parternas, kommunen och exploatören, perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av en föreläsnings- och seminariedel, samt en individuell studie av ett projekt.

Föreläsnings- och seminariedelen ska ge kunskaper om forskningsperspektiv på exploateringsprocessen, utifrån olika modeller som beskriver verkligheten, samt om hur olika regelsystem kan användas. Samspelet mellan aktörerna beskrivs utifrån olika exploateringssituationer. Planerings- och tillståndssystemets betydelse för att styra utvecklingen, och hur de offentliga och privata aktörerna använder systemen för att uppnå sina syften. Planekonomisk bedömning och utvärdering. Genomförandeavtalet studeras som metod att skapa ramar om en tänkt utveckling.

I projektet studeras hur en specifik exploatering genomförs, från dess initiering till starten på byggprocessen.

Litteratur
Litteratursökning utgör en central del av kursen, inklusive litteratursökning på biblioteksdatabaserna, t ex ELIN och Lovisa. Listan nedan utgör rekommenderad litteratur för detta arbete.
Cadman, David & Austin-Crowe, Leslie, 1995/senaste upplagan, Property Development. Spon Press. ISBN 0419202404
Kalbro, Thomas, 2002, Markexploatering: juridik, ekonomi, teknik och organisation, Norstedts juridik. ISBN 9139203107
Kalbro, Thomas, 1988, Exploateringsvinst. En diskussion om vinstbegrepp vid fördelning av exploateringsvinst mellan fastighetsägare. KTH. Meddelande TRITA-FAT 54.
Ulfvarson Östlund, Maria, 2002, Avtal för markexploatering. En strukturanalys av åtaganden. KTH, Fastighetsteknik. TRITA-INFRA 02-016. ISBN 91-7283-270-3
Några artiklar tillkommer, samt egen litteratur/artikelsökning.