Kursplan för läsåret 2007/2008
KOMMERSIELLA FASTIGHETSKÖPVFRN05
Purchasing Commercial Real Estate

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFR065 och VFR065. Valfri för: L4fr, L4fu. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, VFT085 Fastighetsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Kursen innehåller obligatoriska projektarbetsuppgifter. Betyget bestäms av en avslutande skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen behandlar de centrala problemen och frågeställningarna vid köp och försäljning av kommersiella fastigheter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar ur köprättslig synvinkel förvärv av kommersiella fastigheter. Här utgår vi från att avtalen kraftigt avviker från jordabalkens dispositiva regler. Ett viktigt inslag är de miljörättsliga aspekterna på köpet, alltså hur ansvaret för immissioner fördelas mellan tidigare ägare, säljaren köparen och det allmänna.

Kursen behandlar också de viktigaste delarna av entreprenadjuridiken.

Litteratur
Grauers, Fastighetsköp
Höök, Entreprenadjuridik, senaste upplagan, Norstedts juridik
AB04
Kompendium med avtalsmallar