Kursplan för läsåret 2007/2008
SPECIELL FASTIGHETSRÄTTVFR180
Land Use Law

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fr. Kursansvarig: Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, VFT025 Fastighetsinformationsteknik och VFT085 Fastighetsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Avslutande skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att fördjupa kunskaper och färdigheter inom det fastighetstekniska området med särskild inriktning på juridiska bedömningar. Kursen skall medverka till att deltagarna i i sin kommande professionella verksamhet skall kunna argumentera och kommunicera med andra parter i plan- och fastighetsbildningsprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna tillämpa juridiken -- såväl materiellrättsligt som processrättsligt -- kring

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

förstå förhållandet mellan den speciella fastighetsrättens diskretionära regelsystem och det sätt på vilket beslut och domar bör formuleras för att ha en auktoritativ verkan.

Innehåll
Kursens undervisning består av rättsfallsseminarier och spelade processer, varmed avses enkla tribunaler där grupperna skall argumentera mot varandra.

Följande ämnen kommer att tas upp på kursen.

Fastighetsbildning: Kursens perspektiv på FBL utgår från lantmätarens tvångsvisa befogenheter. Detta innebär att fastighetsreglering (liksom tvång enligt anläggningslagen och ledningsrättslagen) här står i centrum.

Plan- och bygglagen: Två områden där det tvistas mycket om PBL:s tillämpning är bygglovsärenden och detaljplaners fastläggande. Kursen syftar här till att klarlägga markägarens ställning mot det allmänna

Expropriation: Av särskilt intresse är här tillståndsgrunderna (d.v.s. ExL 2 kap), medan ersättningsreglerna antas bli grundligt studerade på annat håll. Regeringens praxis i tillståndsärenden är ett viktigt inslag.

Förköp: Kommunala förköp är en metod för tvångsvis markanskaffning som är vanligare än expropriationer. Även här studeras regeringens praxis.

Allemansrätten: De två huvudbefogenheterna i allemansrätten är rätten att vistas på annans mark och rätten att tillgodogöra sig avkastning från annans mark. Båda kommer att belysas. Allemansrätt i stad kommer också att tas upp genom studier av ordningslagen och reglerna om olaga intrång.

Slutligen kommer vissa studier av avtalsservitut och grannelagsrätt att göras.

Litteratur
Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, artikelkompendium och anvisade källor från Internet.