Kursplan för läsåret 2007/2008
MARKSAMVERKANVFR130
Common Property

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: L4fr. Kursansvarig: Univ. lektor Klas Ernald Borges, klas.ernald.borges@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFT085 Fastighetsteknik. Förutsatta förkunskaper: VFT025 Fastighetsinformationsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Individuell rapport. Övrigt: Användning av Fastighetsregistret (Fastighetssök) kan förekomma. Kursen använder Luvits hemsida, http://luvit9www.fov.lu.se/Luvit/entrance/entrance.asp?cid=548. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen vidareutvecklar kunskapen i tematermin VFT085 Fastighetsteknik om samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, på ett såväl praktiskt som teoretiskt plan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar samverkansformer i anläggningslagen, lagen om förvaltning av samfälligheter och annan fastighetsrättslig lagstiftning.

Förrättningar som medel att skapa samfälligheter och andra besittningsformer som berör flera markägare tas upp, liksom förändringar och upphävanden av dylika områden. En viktig del av kursen gäller förvaltningen av områdena, med fokus på den enskilde markägarens rättigheter och skyldigheter mot associationen.

Teoretiska utgångspunkter vid förvaltning av gemensamma nyttigheter, med internationella exempel. Fastighetsbegreppets betydelse för utveckling och förvaltning av en gemensam nyttighet. Begreppet "the Tragedy of the Commons".

Litteratur
Tommy Österberg, 2004, Samfälligheter, 8:e upplagan eller senare. Norstedts.
Elinor Ostrom, 1990, Governing the Commons. Cambridge University Press.
Hardin, Garret, 1968, The Tragedy of the Commons, Science, Vol 162, p 1243–1248.
Coase, Ronald, 1960, The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, vol 3, issue 1, p 1-44.
Andra artiklar kan tillkomma.