Kursplan för läsåret 2007/2008
INTERNATIONELL FASTIGHETSRÄTTVFR071
International Real Estate Law

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fr. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, VFT025 Fastighetsinformationsteknik samt VFT085 Fastighetsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Avslutande skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge förståelse för andra länders samhälls- och rättskulturer samt ge jämförande perspektiv på det svenska fastighetsrättsliga systemet. Den ger också en viktig grund för den som kommer att arbeta internationellt med fastigheter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

utifrån engelskspråkiga rättskällor på svenska språket kunna beskriva fastighetsrättsliga reglers innehåll och bakgrund.

kunna ta fram och tolka rättskällor – lagtext, rättsfall, förarbeten och doktrin – från andra länder

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna tillämpa rättsregler från skilda system på grundläggande fastighetsrättsliga problem, såsom pantsättning eller äganderättens övergång. Den som genomgått kursen skall också kunna jämföra och värdera olika lösningar inför uppbyggnaden av nya system i utvecklings- och transitionsländer.

Innehåll
Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie med inslag av undersökande eget arbete. Den är i huvudsak inriktad på den rent civilrättsliga delen av fastighetsrätten:

Det anglosachsiska rättssystemet behandlas särskilt noga, men kursen kommer också att ta upp de kontinentala systemen. Fastighetsrätten i utvecklingsländer och i länder som tidigare haft socialistiska system kommer att behandlas.

Litteratur
Cunningham, Stoebuck & Whitman, Property, senaste upplaga
Särskilt kurskompendium