Kursplan för läsåret 2007/2008
RISKANALYSMETODERVBR180
Risk Analysis Methods

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: BI3, RH3rh. Valfri för: Pi4, Pi4mrk. Kursansvarig: Univ.lektor Håkan Frantzich, hakan.frantzich@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: FMA430 Flerdimensionell analys samt kurs i grundläggande statistik t ex TNX071. Förutsatta förkunskaper: FMA 410 eller FMA415 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet årskurs 3 och riskhanteringsprogrammet årskurs 3. Prestationsbedömning: Examinationen är en sammanvägning mellan resultat på en skriftlig tentamen och de projektuppgifter som ingår. Dessutom skall samtliga hemuppgifter vara godkända. Tentamen består av både teorifrågor och frågor av problemlösningskaraktär. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR180.

Syfte
Kursen syftar, tillsammans med tidigare kurser, till att studenten skall få möjlighet att tillgodogöra sig verktyg för beslutsfattande i riskhanteringsfrågor inom områdena Säkerhet, Hälsa och Miljö (SHM). Vidare syftar kursen till att utgöra en bas för fortsatta studier inom riskhanteringsområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
De övergripande momenten i kursen riskanalysmetoder utgörs av: introduktion till området med en översikt av riskanalysområdet för SHM, osäkerhetsanalys, riskanalysmetodik inom området Hälsa, riskanalysmetodik inom området Miljö inklusive metoder för transportmekanismer i mark och vatten samt riskanalysmetodik inom området Säkerhet inklusive metoder för transportmekanismer i luft.

Litteratur
Nilsson, J: Introduktion till riskanalysmetoder. LUCRAM, Lund 2000.
Kammen och Hassenzahl: Should we risk it? Princeton University Press, New Jersey, 1999. Kap 1 - 8.
Kolluru, R: Risk Assessment and Management Handbook. McGraw-Hill Inc. New York 1996. Sid 1.3 – 1.41.
Handbok för riskanalys. Räddningsverket Karlstad, 2003.
IEC - Dependability management. Application Guide - Risk analysis of technological systems. International Electrotechnical Commission (IEC), Part 3, Sect 9 IEC600-3-9, 1995.
Morgan & Henrion Uncertainty. Cambridge University Press 1990. Kap 4 och 8.
Paté-Cornell Uncertainties in risk analysis – six levels of treatment. I Reliability Engineering and System Safety 54 1996. sid 95-111.
Abrahamsson, M: Uncertainty in Quantitative Risk Analysis - Characterisation and Methods of Treatment. Report 1024, Brandteknik, LTH, Lund 2002. sid 47-48
Ang, A & Tang, W H: Probability concepts in Engineering Planning and Design. Vol 1 – Basic Principles 1975. Kap 8.
Nystedt, F: Riskanalysmetoder. Brandteknik LTH 2000.
Kompendium i miljötoxikologi för miljötoxikologikurs på kemitekniklinjen. Avd för yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund. Version 1.12.2002. sid 3-12, 21-40 och 123-127.
Kemikalieinspektionen: Riskbedömning och riskhantering inom kemikaliekontrollen - 11/95. Kemikalieinspektionen 1995.
McClellan & Miller: An overview of EPA’s proposed revision of the particulate matter standard. CIIT Activities Vol 17, No 4., 1997.
Künzli, N m fl: Public-health impact of outdoor and traffic-related air pollution: a European assessment. The Lancet, Vol 356, pp 795-783, 2000.
Fetter, CW: Applied Hydrogeology, 4th ed. Prentice Hall, New Jersey, 2001.
Runkel och Bencala Transport of reacting solutes in rivers and streams. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht , The Netherlands 1995. Chapter 5.
van Leeuwen, C J, Hermens, J L M: Risk Assessment of Chemicals – an introduction1999. Sid 37 – 42, 78-84 (3.5.1-3.5.5), 118-120.
Suter II, G (Red): Ecological Risk Assessment. Lewis Publishers, Boca Raton 1993. Kap 2, kap 3: sid 49-66, kap 4: sid 96-101, 124-127, kap 6: sid 153-169, kap 7: sid 185-193, kap8: sid 247-251.
Center for Chemical Process safety of the American Institute of Chemical Engineers, CCPS Guidelines for chemical process quantitative risk analysis. American Institute of Chemical Engineers, New York 1989. Kap 4 och 8.1.
Lauridsen m fl: Assessing the uncertainties in the process of risk analysis of chemical establishments: Part I och Part II.
Fischer, S: Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor. Försvarets forskningsanstalt, FOA Umeå 1997. Sid 1-10, 113-139, 161-196, 243-277.
Riskhantering 3. Tekniska riskanalysmetoder. Kemikontoret, Stockholm 2001.
Fördjupning av felträd ”Kursmaterial ”Felträdsanalys”. Utdrag ur Riskanalysmetoder, Hans T Karlsson, 1997 och CPQRA kap 3”.
Farligt gods, riskbedömning vid transport. SRV Handbok. B20-194/96, Karlstad, 1996.
Geotekniska undersökningar:
SPIMFAB: Skjutstallslyckan 24, Malmö – rapport avseende miljötekniska markundersökningar.
SPIMFAB: Hassle 4:30, Stehag – rapport avseende miljötekniska markundersökningar.
SPIMFAB: Rapport angående markundersökningar vid nedlagda stationen Surahammar 9:137, Östergatan 36, Surahammar.
BT Kemi, Teckomatorp. Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid fd BT-Kemiområdet, Teckomatorp, Svalövs kommun på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län. SCC Skandiaconsult, Malmö 2000-11-28.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Riskanalysmetoder.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: De övergripande momenten i kursen utgörs av introduktion till området med en översikt av riskanalysområdet för HMS, osäkerhetsanalys, genomgång av transportprocesser av kemikalier i luft, mark och vatten samt riskanalysmetodik inom områdena Hälsa, Miljö och Säkerhet.

Kod: 0208. Benämning: Projektuppgifter, hemuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter och större projektuppgifter som löses antingen enskilt eller i grupp. Delmomentet omfattar: Under kursens gång skall ett antal hemuppgifter samt tre större projektuppgifter genomföras. Dessa uppgifter löses antingen enskilt eller i grupp. Till projektuppgifterna finns handledning tillgänglig för konsultation. Projektuppgifterna innehåller relevanta frågeställningar inom de tre huvudområdena Säkerhet, Hälsa och Miljö som studenten skall kunna hantera. Projektuppgifterna redovisas skriftligt och i ett fall även muntligt.