Kursplan för läsåret 2007/2008
AKTIVA SYSTEMVBR082
Fire Detection and Suppression

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBR060, VBR081, VBR060 och VBR081. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Ulf Göransson, ulf.goransson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: VBR022 Brandkemi. Förutsatta förkunskaper: VBR033 Branddynamik. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet. Prestationsbedömning: Godkänd på skriftlig tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Laborationerna genomförs en gång per läsår. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR082.

Syfte
Syftet med kursen är att tillföra studenten kunskaper inom området aktiva system. Genom att sammanföra och tillämpa kunskaper från tidigare kurser ges studenten insikt i hur dessa kunskaper kan användas för att analysera, värdera och dimensionera aktiva system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med en introducerande heldagslaboration där kursmomenten presenteras och demonstreras. Därefter inleds ett kursavsnitt med föreläsningar, vilka blandas med laborationer och konsultationer med övningsledare. Förläsningarna behandlar dimensionering av aktiva system, detektorer, släckmedel och släckverkan, sprinklersystem, vattendimma samt ett urval av andra aktiva system. Kursavsnittet avslutas med en skriftlig tentamen, vilken äger rum i början av andra läsperioden. Under den senare delen av kursen genomförs ett projektarbete i grupp. Arbetet går ut på att studenterna besöker ett verkligt objekt i samhället. Utifrån objektets förutsättningar, objektägarens skyddsmål samt risker för skador på människor, egendom och miljö skall studenterna utvärdera befintliga och dimensionera nya aktiva system. Projektarbetet ska presenteras vid ett seminarium i slutet av kursen. Vid seminariet deltar objektägare, representanter från räddningstjänsten, studenter och lärare. Studenterna ska även opponera på en annan grupps arbete vid det avslutande seminariet.

Litteratur
Holmstedt, G & Nilsson, D: Kompendium i Aktiva system. Brandteknik LTH.
Särdqvist, S: Vatten och andra släckmedel. SRV 2002. ISBN: 91-7253-145-2
Jensen, L:. Kompendium i Sprinkler.
Jensen, L: Kompendium i Smoke Management.
Kompletterande stenciler.

Poängsatta delmoment

Kod: 0102. Benämning: Aktiva system.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Kursen inleds med en introducerande heldagslaboration där kursmomenten presenteras och demonstreras. Därefter inleds ett kursavsnitt med föreläsningar, vilka blandas med laborationer och konsultationer med övningsledare. Förläsningarna behandlar dimensionering av aktiva system, detektorer, släckmedel och släckverkan, sprinklersystem, vattendimma samt ett urval av andra aktiva system. Kursavsnittet avslutas med en skriftlig tentamen, vilken äger rum i början av andra läsperioden. Övrigt: Laborationerna genomförs en gång per läsår.

Kod: 0202. Benämning: Projektarbete i grupp.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Projektarbete i grupp med skriftlig och muntlig presentation och opposition. Delmomentet omfattar: Större utredningsuppgift i en industri omfattande utvärdering av skyddsnivå och kontroll av dimensionering av befintligt system.