Kursplan för läsåret 2007/2008
BYGGNADSMATERIALVBM012
Building Materials

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Univ.lektor Per Gunnar Burström, per_gunnar.burstrom@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Förutsatta förkunskaper: FAF108 Inledande fysik. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som består av en teoridel och en räknedel. I kursen ingår även tre obligatoriska laborationer som skall genomföras och godkännas. Dessutom skall två uppgifter som behandlar materialval bearbetas och godkännas. Övrigt: Kursen ingår i ett informellt kursblock kallat Byggnadsteknik. Övriga kurser är FAF108 samt VBF017. I kursblocket ingår en projektuppgift kallad "huset Huset". I denna projektuppgift finns ett flertal delinlämningar som sträcker sig över tre läsperioder. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha fått en orientering om materialens roll med avseende på kretslopp i naturen och resurshushållning för att även kunna göra miljömässigt rimliga materialval.

Innehåll
Kursen behandlar materialens

Litteratur
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur, Lund 2007. ISBN: 91-44-01176-8.
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial – övningsbok. Studentlitteratur, Lund 2007. ISBN: 91-44-01175-X.