Kursplan för läsåret 2007/2008
BYGGNADSMATERIALVBM011
Building Materials

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Univ.lektor Per Gunnar Burström, per_gunnar.burstrom@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Prestationsbedömning: Vid kursens slut sker en skriftlig examination som består av en teoridel och en beräkningsdel. I kursen finns även tre obligatoriska laborationer som måste genomföras och godkännas. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha fått en orientering om materialens roll med avseende på kretslopp i naturen och resurshushållning för att även kunna göra ett miljömässigt rimligt materialval.

Innehåll
Kursen behandlar materialens

Litteratur
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur, Lund 2007. ISBN:91-44-01176-8
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial – övningsbok. Studentlitteratur, Lund 2007. ISBN: 91-44-01175-X