Kursplan för läsåret 2007/2008
KONSTRUKTIONSTEKNIKVBK013
Structural Engineering, Basic Course

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VSM140, VBK012, VSM140, VBK012 och VSM140. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Professor Annika Mårtensson, annika.martensson@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förutsatta förkunskaper: VSM141 Byggnadsmekanik. Prestationsbedömning: En konstruktionsuppgift som bedöms och poängsätts, en inlämningsuppgift samt en skriftlig tentamen. Slutbetyget i kursen bestäms utifrån resultatet på konstruktionsuppgiften och tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen ska ge teknologen en insikt och förståelse för de krav som ställs på bärande konstruktioners bärförmåga och säkerhet. Vidare ska studenten efter genomförd kurs kunna analysera och dimensionera enklare bärande konstruktionselement samt förstå hur en byggnad fungerar utifrån de ställda kraven.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Dimensioneringsprinciper, säkerhetsprinciper och laster som påverkar byggnads- och anläggningskonstruktioner. Element i den bärande stommen. Stomstabilisering. Konstruktionsmaterialen stål, trä, betong och murverk. Dimensionering för böjande moment, normalkraft, samtidigt moment och normalkraft, tvärkraft, deformationer och svängningar. Konstruktiv utformning av detaljer, knutpunkter och förband. Brandskydd av konstruktioner. Byggnadsakustik.

Dessutom ingår följande moment avseende ingenjörsfärdigheter: Redovisningsteknik och CAD.

Litteratur
Byggkonstruktion, Studentlitteratur. Byggkonstruktion Tabell- och formelsamling

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet.

Kod: 0208. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Två godkända skrivna rapporter.