Kursplan för läsåret 2007/2008
HUSBYGGNADS- OCH INSTALLATIONSTEKNIKVBF015
Building Technology and Services

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ABK220 och ABK220. Valfri för: L4. Kursansvarig: Dan Gaffner, dan.gaffner@byggtek.lth.se och Mats Dahlblom, mats.dahlblom@hvac.lth.se, Byggnadsfysik. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänd seminarieuppgift och ritövning. Hemsida: http://www.hvac.lth.se.

Syfte
Att ge studenten en allmänbildning avseende begrepp, vanliga konstruktionstyper och installationssystem samt ge förståelse för hur hus fungerar som ett tekniskt system i samverkan med brukarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för byggnaders konstruktion och VVS-tekniska installationer.

Förstå hur värme, luft och fukt transporteras i byggnader.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna värdera vad konstruktion och installationer betyder för en byggnads inomhusmiljö, energianvändning och fuktsäkerhet.

Ha förmåga att analysera enkla byggnadsrelaterade tekniska problem.

Kunna diskutera lösningar med övriga aktörer inom bygg- och förvaltningsbranschen.

Innehåll
faktorer som definierar inomhusklimatet

teorier som baseras på förståelse för hur värme, luft och fukt transporteras i byggnader

en översikt över de vanligaste byggnadstekniska konstruktionerna och hur de utvecklas under olika tidsepoker

funktionen hos de vanligaste installationssystemen för värme, ventilation och tappvatten i hus i olika åldrar

vanliga fuktskador i hus och dess konsekvenser

olika byggnadstypers energianvändning och dess påverkan på driftkostnader

tolkning av enklare byggnads- och installationstekniska ritningar.

lösning av seminarieuppgifter som utgår ifrån byggnader med problem med inneklimat och/eller tekniska problem, hitta orsakssamband samt föreslå förbättrande åtgärder.

Litteratur
Sandin, K: Praktisk husbyggnadsteknik. KFS 2004. ISBN: 91-88558-30-4.
Anderlind, G: Fuktboken. Gullfiber 1991. ISBN: 91-630-0504-2.
Exempelsamling i Byggnadsfysik
Dahlblom, M, Warfvinge, C: Installationsteknik för fastighetsmäklare. KFS 2004.
Reppen L, Kallstenius P, Björk C: Så byggdes husen 1880-2000. Liber 2003. ISBN: 91-540-5888-0. (Ref.litt).