Kursplan för läsåret 2007/2008
PRODUKTION, STYRNING OCH PLANERING – PROJEKTARBETE I BYGGPROCESSENVBE690
Production, Steering and Planning – Project Study

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA3. Kursansvarig: Mats Persson, mats.persson@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Förutsatta förkunskaper: VBE601 Byggnadsekonomi, FMI645 Miljövetenskap. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, betygsatta deltentamina/seminarier och betygsatt projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, deltentamina/seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Övrigt: Kursen läses parallellt med de kurser som behandlar projektarbete i byggprocessen, VBE675 Ledning – VBE680 Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – VBE685 Projektering och design. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med ett perspektiv på entreprenörens uppdrag tas frågor upp kring planering och styrning av de resurser som krävs i ett byggprojekt. Kursen fördjupar kunskaperna kring de handlingar som ligger till grund för avtal och upphandling. Kalkylarbete, tidplanering och planering av arbetsplatsens tillgång till maskiner och material kopplas till det aktuella projektarbetet. Specifikt behandlas följande delar: mängdberäkning, prissättning/kalkylering, tidsättning, offert/anbud, APD plan arbetsmiljöplan, kvalitetsplan, administrativa föreskrifter, projektportaler.

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Genom att arbetet genomförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter samtidigt som studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion ges studenterna kunskap om hur arbete utförs i praktisk verksamhet. Gästföreläsningar och externt verksamma handledare deltar i projektarbetet.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet av en helhetssyn på de ingående delarna. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Litteratur
AB04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader. Svensk Byggtjänst 2004. ISBN: 9173330884
Nordstrand, U & Revai E: Byggstyrning. Liber AB 2002. ISBN: 9147050829
Utdelat studiematerial, föreläsningsmaterial och eventuellt kompletterande litteratur beroende av och med koppling till projektets art.