Kursplan för läsåret 2007/2008
PROJEKTERING OCH DESIGN – PROJEKTARBETE I BYGGPROCESSENVBE685
Planning and Design – Project Study

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA3. Kursansvarig: Mats Persson, mats.persson@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Förutsatta förkunskaper: VBF630 Husbyggnadsteknik, MMT656 CAD-datorstödd ritning och konstruktion, FME602 Strukturmekanik, VBM611 Materiallära, VBF605 Byggnadsfysik, ABK606 Installationsteknik, VSM611 Byggnadskonstruktion, VGT601 Geokonstruktion, VGM630 Geomatik, FMI645 Miljövetenskap, ABV620 Byggteknik med arkitektur, VBE601 Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, betygsatta deltentamina/seminarier och betygsatt projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, deltentamina/seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Övrigt: Kursen läses parallellt med de kurser som behandlar projektarbete i byggprocessen, VBE675 Ledning – VBE680 Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – VBE690 Produktion, styrning och planering. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med ett perspektiv på de olika konsulternas uppdrag, behandlar kursen olika delar av byggprojekteringen varav stor vikt läggs på bärighet, värmeisolering och fuktskydd, ljudisolering, brandskydd, installationer samt materialval.

I kursen behandlas viktiga ämnesområden för projekteringsarbetet som: konstruktionsteknik, byggnadsfysik/byggnadsteknik, installationsteknik, byggnadstekniskt brandskydd, akustik samt uppställningsritningar (A). Kurserna utgör också stöd för arbete med tekniska val i projekteringen.

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Genom att arbetet genomförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter samtidigt som studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion ges studenterna kunskap om hur arbete utförs i praktisk verksamhet. Gästföreläsningar och externt verksamma handledare deltar i projektarbetet.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet av en helhetssyn på de ingående delarna. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Litteratur
Sandin, K: Praktisk byggnadsteknik. KFS Förlag 2004. ISBN: 91-8855830-4
Hamrin, G: Byggnadsritning, ritsätt och ritregler. Gösta Hamrin 1996. ISBN: 9186852159
Rekommenderad extra litteratur
Nevander L-E, Elmarsson B: Fukthandboken. Svensk Byggtjänst 1994. ISBN: 9173327166
Burström, P G: Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. Studentlitteratur 2001. ISBN: 9144011768
Utdelat studiematerial, föreläsningsmaterial och eventuellt kompletterande litteratur beroende av och med koppling till projektets art.