Kursplan för läsåret 2007/2008
PROJEKTKURSVBE605
Project Course

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bodil Fritzon, bodil.fritzon@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom enskild rapportskrivning, aktivt deltagande i diskussionsforum samt godkänd Afu. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att den studerande ska få möjlighet att utifrån byggprocessens olika skeden fördjupa sig i en aktuell fråga, samt visa sin förmåga att självständigt tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden. Kursen ses som en förberedande kurs inför kommande examensarbete. Kursens afu-del består av projektföreläsningar. Gästföreläsningarna syftar till att knyta an kursen till skarpa byggprojekt och att följa de olika aktörerna inom byggprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Efter en kort gemensam introduktion kommer arbetet att ske självständigt med tillfälle för handledning. Under kursens gång kommer avstämningar att ske genom diskussionsforum som kan vara såväl skriftliga som muntliga.Projektuppgiften grundar sig på en hypotes med anknytning till byggprocessen. Hypotesen ska undersökas och analyseras utifrån både teoretiska och praktiska erfarenheter.

Projektuppgiften ska redovisas i en kort teknisk rapport. Därför kommer stor vikt att läggas vid hur man genom syfte, metod, resultat och slutsatser får en röd tråd genom rapporten. Även användning av källor och källhänvisning kommer att diskuteras i kursen.

Kursens afu-del består av en veckas projektföreläsningar. Gästföreläsningarna följs upp av ett seminarium.

Litteratur
Utdelat material
Ingen obligatorisk litteratur