Kursplan för läsåret 2007/2008
BYGGNADSEKONOMIVBE601
The Construction Process

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bodil Fritzon, bodil.fritzon@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, redovisning av projektuppgift samt godkänd Afu. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning. Utöver detta syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska kalkylmetoder och analyser. Kursens afu-del består av projektföreläsningar. Gästföreläsningarna syftar till att knyta an kursen till skarpa byggprojekt och att följa de olika aktörerna inom byggprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggprocessen ur ett byggherreperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltningsaspekter. Företagsekonomiska bedömningar i form av kostnads- och intäktsanalys, investeringsbedömning och produktkalkylering är en annan relevant del av kursen. Kursens afu-del består av en veckas projektföreläsningar. Gästföreläsningarna följs upp av ett seminarium.

Litteratur
Nordstrand, U, Byggprocessen, Liber 2000
Olsson, Skärvad: Företagsekonomi 100
Kompendium Byggprocessen, Avdelningen för Byggnadsekonomi