Kursplan för läsåret 2007/2008
PROJEKTMETODIKVBE110
Methods Used while Conduction Projects

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTG100 och VTG100. Alternativobligatorisk för: V3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Mats Persson, mats.persson@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: VBE013 Byggprocessen och företagsekonomi. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. Den enskilda examinationen består av en begreppstentamen med flervalsfrågor där det krävs 50% rätt för erhållande av godkänt betyg. Den gruppbaserade examinationen utgår från den presenterade projektdokumentationen för respektive grupp och analys av andra gruppers projektdokumentation. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om projektledningens kunskapsområden som stöd för att hantera projekt på ett sätt som beaktar människors behov för olika ändamål och samhällets övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle med avseende på kretslopp i naturen, resurshushållning och livscykelekonomi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Under de första veckorna av kursen finns ett relativt stort mått av lärarledda föreläsningar, övningar och seminarier. Denna del avslutas med en begreppstentamen i slutet av fjärde kursveckan. Under den tredje veckan av kursen påbörjas också ett arbete med ett tillämpningsprojekt. Projektarbetet bedrivs i mindre grupper. Projektarbetet och kursen avslutas med en skriftlig projektredovisning, interngranskning av rapporten och muntlig projektredovisning.

I kursen behandlas datorstöd och hjälpmedel för att hantera de ovan nämnda kunskapsområdena. En projektmodell introduceras också som används för att styra genomförandet av projekt inom olika teknikområden.

I ett projektexempel skall studenterna visa att de kan tillämpa projektledning och projektmetodik på ett konkret projekt. Tyngdpunkten i detta moment skall vara att se på helheten i beställarens och samhällets krav på projektet, att utreda konsekvensen av olika val av tekniska utföranden samt att därvid analysera risker och osäkerheter. Ett viktigt inslag är att studenterna skall kunna redovisa och motivera sina förslag.

Litteratur
PMI 2004, A guide to the Project Management Body of Knowledge
Tonnquist Bo 2004, Projektledning

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Projektmetodik.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Den enskilda examinationen består av en begreppstentamen med flervalsfrågor där det krävs 50% rätt för erhållande av godkänt betyg. Delmomentet omfattar: Flervalsfrågor.

Kod: 0204. Benämning: Projektdokumentation.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Den gruppbaserade examinationen utgår från den presenterade projektdokumentationen för respektive grupp och analys av andra gruppers projektdokumentation. Delmomentet omfattar: Projektdokumentation.